Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Zasady cesji pozwoleń wodno - prawnych dla obiektów rybackich. [czytaj tekst]

  

Komunikat.
Dnia 14.03.2006r. odbyło się bardzo ciekawe i owocne zebranie członków Oddziału Łódzkiego ZPRyb. [zobacz pełen tekst komunikatu]

  

W dniu 29 lutego 2008 r. przedstawiciele Zarządu ZPRyb - Krzysztof Karoń, Zygmunt Daczka i Zdzisław Banaszak spotkali się w Warszawie z prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych, panem dr Wojciechem Kuźmińskim, w sprawach dotyczących czynszu dzierżawnego za 2007 i innych. Podczas tego spotkania przedstawiono analizę problemu i stanowisko Związku w tej sprawie.(patrz tekst wystąpienia i zdjęcie)

.

 

Prezes ANR zgodził się z naszymi ocenami i poinformował o zasadach i trybie występowania do Oddziałów ANR z wnioskami.

  Czytaj więcej...

Szanowni członkowie ZPRyb!

22 stycznia 2008 roku otrzymaliśmy do wiadomości pismo Prezesa ANR do Sekretarza stanu Pana Kazimierza Plocke w sprawie czynszu za dzierżawy stawów z ANR. Jest to

wreszcie reakcja na nasze Związkowe wystąpienia

pisemne i zgłoszone przeze mnie wnioski w tej sprawie podczas spotkania w Przysieku z P. Ministrem Kazimierzem Plocke. Treść odpowiedzi wskazuje na możliwości jakie stwarza dotychczasowe prawo w zakresie ubiegania się o obniżki czynszu. Jednak wymienione powyżej „możliwości”, nie dają nam nadziei na obniżki czynszu w związku ze zwyżką cen pszenicy, dlatego musimy dążyć do ustawowej zmiany kryteriów naliczania czynszów w taki sposób, by czynsze były naliczane w oparciu o czynnik odzwierciedlający efekty produkcji ryb- w gospodarstwach stawowych np. w oparciu o cenę hurtowego zbytu karpi. Apeluję o pomoc w realizacji powyższych zamierzeń m.in. o podejmowanie również w swoim środowisku rozmów na ten temat z miejscowymi przedstawicielami władz- zwłaszcza Posłami i Senatorami.

[zobacz pismo]

Pozdrawiam
Krzysztof Karoń
Prezes Zarządu

 

  
Informacja Prezesa Związku Producentów Ryb o spotkaniu z Sekretarzem Stanu Kazimierzem Plocke. [zobacz pismo]
  

W dniu 29 listopada br., Zarząd Związku Producentów Ryb w odpowiedzi na kłamliwy artykuł pt.

"Karp to sama chemia"

, który ukazał się w Gazecie Codziennej Fakt w dniu 28 listopada br., podjął uchwałę o podjęciu zdecydowanych działań mających na celu przedstawienie prawdy materialnej w tym zakresie. Na podstawie w/w uchwały Zarząd ZPR wystąpił z pisemnym wezwaniem do redakcji Gazety Codziennej Fakt do sprostowania oraz zaprzestania naruszania dobrego wizerunku producentów ryb w Polsce.

[zobacz pisemne wezwanie]

Jednocześnie wystąpił z pismami do:

- Premiera - Donalda Tuska,

[zobacz pismo]

- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego,

[zobacz pismo]

- Głównego Lekarza Weterynarii - Ewy Lech,

[zobacz pismo]

z prośbą o podjęcie działań mających na celu zdementowanie fałszywych, kłamliwych i oszczerczych informacji podanych przez gazetę Fakt.

  

Zarząd Związku Producentów Ryb w związku z opublikowaniem w dzienniku Fakt w dniu 28 listopada br. artykułu pt. "Karp to sama chemia" oświadcza, że wszystkie informacje w nim zawarte dotyczące karpi, są oszczercze i kłamliwe.

  Czytaj więcej...

20 listopada 2007r. Związek Producentów Ryb otrzymał podziękowanie i brązowy medal "Bene Meritus", przyznany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, za finansowe wsparcie Funduszu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

  

W dniu 15 października br. w Uniejowie doszło do spotkania przedstawicieli Związku Producentów Ryb w osobach:
   - Krzysztof Karoń - prezes Zarządu
   - Janusz Maksymowicz - wiceprezes Zarządu,
   - Zenon Maśluk - członek Zarządu
   - Zbigniew Rakowski - prezes Oddziału łódzkiego ZPR
   - Adam Michaś - członek Związku
z przedstawicielami reprezentujących:
   - Grupę Metro
   - sieć Tesco
Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze. Na spotkaniu tym poinformowano kupców o aktualnych uwarunkowaniach produkcji karpia, jego kosztach oraz prognozach wielkości produkcji w 2007 roku. Powiadomiono także, że planowane jest nagradzanie przez naszą organizację, najlepszych handlowców, certyfikatami jakości. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem. Regulamin jego przyznawania jest w opracowaniu. Certyfikacją objęta będzie wzorowa sprzedaż karpi z zachowaniem ich dobrostanu. W dalszej części spotkania zgodnie stwierdzono, że dla usprawnienia obrotu rybami niezbędnym jest zajęcie się logistyką dostaw, by w maksymalnym stopniu ograniczyć dublowanie tras przewozów. Na zakończenie, stwierdzono celowość częstszego organizowania takich spotkań.

  

W dniu 06 listopada br. odbyło się, w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Kock, zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Lubelskiego.
Na zebraniu tym wybrano Zarząd na kadencję od 2007-2011. Do Zarządu wybrano tych samych członków. Prezesem Oddziału został ponownie Kol. Marian Rapacewicz - Prezes G.R. Kock z/s w Rykach.

  

który odbył się w dniu 12 września br. w Sierakowie Wlkp [zobacz komunikat]


  Czytaj więcej...

Pilna wiadomość. W dniu 21 lipca przesłaliśmy do Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej stanowisko Związku Producentów Ryb  do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, w którym zaproponowano ich wyznaczanie na terenach powiązanych z gospodarką rybacką o następującej treści: [zobacz pismo]

  

W dniu 29 czerwca br. Związek Producentów Ryb zorganizował uroczyste obchody "Święta Rybaka 2007" w Siedlątkowie nad zalewem Jeziorsko.

Patronat honorowy nad uroczystościami objęli:
V-ce Premier - Andrzej Lepper,
Minister Gospodarki Morskiej - Rafał Wiechecki.
W imieniu Wicepremiera w uroczystościach wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Pan Sebastian Filipek-Kaźmierczak.

  Czytaj więcej...

W dniu 11 czerwca Związek Producentów Ryb, jako jedyna organizacja rybacka w Polsce, wystąpił do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z pismem nt. projektu ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej, którego treść zamieszczamy poniżej:
[treść załączonego pisma]

W dniu 31 lipca odbyła się w Ministerstwie Środowiska konferencja uzgadniająca projekt ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W konferencji tej wziął udział Prezes Zarządu ZPR pan Krzysztof Karoń.

Konferencja ta zakończyła się naszym pełnym sukcesem !!!
Z PROJEKTU USTAWY WYKREŚLONY ZOSTAŁ ZAPIS KTÓRY WPROWADZAŁ OBOWIĄZEK OPŁAT ZA POBÓR WODY NA POTRZEBY CHOWU I HODOWLI RYB.

  

dot. projektu ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej. [zobacz pismo]

  

Podziękowanie za pozytywne przyjęcie wniosku i ujęcie „ryb słodkowodnych” w uchwalonej w dniu 24.05.2007. „zmianie Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt…”. [zobacz pismo]

  

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, obradująca pod przewodnictwem posłów: Waldemara Starosty (Samoobrona) i Władysława Stępnia (SLD), zrealizowała następujący porządek dzienny: – informacja o problemach gospodarki rybackiej na wodach śródlądowych ze szczególnym uwzględnieniem stanu czystości tych wód, – problemy organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych związanych z gospodarką rybacką na wodach śródlądowych, w tym Polskiego Związku Wędkarskiego. [zobacz pismo]

  

podczas którego:
-zatwierdził bilans Związku za 2006 rok,
-przyjął harmonogram prac w 2007 roku w tym m.in.:
   - zorganizowanie "Święta Rybaka" w dniu 29.06.2007 w Siedlątkowie wraz z poświęceniem sztandaru ZPR
   - zorganizowanie III Mistrzostw Polski Rybaków w strzelectwie sportowym z broni myśliwskiej,
   - odbycie szkolenia ( konferencji) ZPR w Sierakowie Wlkp w dniach 11 - 13.09.br. oraz określono jego ramową tematykę,
   - zasugerowano Oddziałowi Wielkopolskiemu ZPR włączenie się w organizację wystawy rybackiej na "Polagrze" w Poznaniu w dniach 28- 30.09.2007 r.
   - zapewnienie realizacji obsługi statutowej członków Związku

  

dot. rybactwa śródlądowego. [zobacz pismo]

  

Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa uchwalony w dniu 27 kwietnia 2007r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie gospodarowania wodami śródlądowymi. [zobacz pismo]

  
Strona 20 z 22First   Previous   13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  Next   Ostatni   


Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj