Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

W dniu 15 października br. w Uniejowie doszło do spotkania przedstawicieli Związku Producentów Ryb w osobach:
   - Krzysztof Karoń - prezes Zarządu
   - Janusz Maksymowicz - wiceprezes Zarządu,
   - Zenon Maśluk - członek Zarządu
   - Zbigniew Rakowski - prezes Oddziału łódzkiego ZPR
   - Adam Michaś - członek Związku
z przedstawicielami reprezentujących:
   - Grupę Metro
   - sieć Tesco
Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze. Na spotkaniu tym poinformowano kupców o aktualnych uwarunkowaniach produkcji karpia, jego kosztach oraz prognozach wielkości produkcji w 2007 roku. Powiadomiono także, że planowane jest nagradzanie przez naszą organizację, najlepszych handlowców, certyfikatami jakości. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem. Regulamin jego przyznawania jest w opracowaniu. Certyfikacją objęta będzie wzorowa sprzedaż karpi z zachowaniem ich dobrostanu. W dalszej części spotkania zgodnie stwierdzono, że dla usprawnienia obrotu rybami niezbędnym jest zajęcie się logistyką dostaw, by w maksymalnym stopniu ograniczyć dublowanie tras przewozów. Na zakończenie, stwierdzono celowość częstszego organizowania takich spotkań.

  

W dniu 06 listopada br. odbyło się, w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Kock, zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Lubelskiego.
Na zebraniu tym wybrano Zarząd na kadencję od 2007-2011. Do Zarządu wybrano tych samych członków. Prezesem Oddziału został ponownie Kol. Marian Rapacewicz - Prezes G.R. Kock z/s w Rykach.

  

który odbył się w dniu 12 września br. w Sierakowie Wlkp [zobacz komunikat]


  Czytaj więcej...

Pilna wiadomość. W dniu 21 lipca przesłaliśmy do Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej stanowisko Związku Producentów Ryb  do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, w którym zaproponowano ich wyznaczanie na terenach powiązanych z gospodarką rybacką o następującej treści: [zobacz pismo]

  

W dniu 29 czerwca br. Związek Producentów Ryb zorganizował uroczyste obchody "Święta Rybaka 2007" w Siedlątkowie nad zalewem Jeziorsko.

Patronat honorowy nad uroczystościami objęli:
V-ce Premier - Andrzej Lepper,
Minister Gospodarki Morskiej - Rafał Wiechecki.
W imieniu Wicepremiera w uroczystościach wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Pan Sebastian Filipek-Kaźmierczak.

  Czytaj więcej...

W dniu 11 czerwca Związek Producentów Ryb, jako jedyna organizacja rybacka w Polsce, wystąpił do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z pismem nt. projektu ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej, którego treść zamieszczamy poniżej:
[treść załączonego pisma]

W dniu 31 lipca odbyła się w Ministerstwie Środowiska konferencja uzgadniająca projekt ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W konferencji tej wziął udział Prezes Zarządu ZPR pan Krzysztof Karoń.

Konferencja ta zakończyła się naszym pełnym sukcesem !!!
Z PROJEKTU USTAWY WYKREŚLONY ZOSTAŁ ZAPIS KTÓRY WPROWADZAŁ OBOWIĄZEK OPŁAT ZA POBÓR WODY NA POTRZEBY CHOWU I HODOWLI RYB.

  

dot. projektu ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej. [zobacz pismo]

  

Podziękowanie za pozytywne przyjęcie wniosku i ujęcie „ryb słodkowodnych” w uchwalonej w dniu 24.05.2007. „zmianie Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt…”. [zobacz pismo]

  

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, obradująca pod przewodnictwem posłów: Waldemara Starosty (Samoobrona) i Władysława Stępnia (SLD), zrealizowała następujący porządek dzienny: – informacja o problemach gospodarki rybackiej na wodach śródlądowych ze szczególnym uwzględnieniem stanu czystości tych wód, – problemy organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych związanych z gospodarką rybacką na wodach śródlądowych, w tym Polskiego Związku Wędkarskiego. [zobacz pismo]

  

podczas którego:
-zatwierdził bilans Związku za 2006 rok,
-przyjął harmonogram prac w 2007 roku w tym m.in.:
   - zorganizowanie "Święta Rybaka" w dniu 29.06.2007 w Siedlątkowie wraz z poświęceniem sztandaru ZPR
   - zorganizowanie III Mistrzostw Polski Rybaków w strzelectwie sportowym z broni myśliwskiej,
   - odbycie szkolenia ( konferencji) ZPR w Sierakowie Wlkp w dniach 11 - 13.09.br. oraz określono jego ramową tematykę,
   - zasugerowano Oddziałowi Wielkopolskiemu ZPR włączenie się w organizację wystawy rybackiej na "Polagrze" w Poznaniu w dniach 28- 30.09.2007 r.
   - zapewnienie realizacji obsługi statutowej członków Związku

  

dot. rybactwa śródlądowego. [zobacz pismo]

  

Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa uchwalony w dniu 27 kwietnia 2007r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie gospodarowania wodami śródlądowymi. [zobacz pismo]

  

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, obradująca pod przewodnictwem posłów: Waldemara Starosty (Samoobrona) i Władysława Stępnia (SLD). [zobacz stenogram z posiedzenia]

  

dot. podjęcia działań na rzecz rozwiązywania problemów rybactwa śródlądowego. [zobacz pismo]

  

W artykule „Społeczno – zawodowe organizacje rolników” zamieszczonym w Poradniku Gospodarskim nr 2 z 2007r. w sposób prosty i przystępny autorzy przedstawiają informacje dotyczące organizowania się rolników w związki społeczno – zawodowe takie jak Związek Producentów Ryb i jemu podobne. Określają umocowania prawne, zasady współdziałania z organami administracji rządowej. Artykuł ten może stanowić ciekawą lekturę dla Członków naszego Związku Jego publikacja została uzgodniona z Redakcją i Autorami. [zobacz artykuł]

  

Na temat otrzymania pomocy unijnej z SPO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013” dla Gospodarstw Rybackich Lasów Państwowych. [zobacz pismo]

  

Prezes Związku Producentów Ryb, Pan Krzysztof Karoń odbył w dniu 5 lutego br. spotkanie z Panem Posłem R.P. Zbigniewem Dolatą - Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Podczas spotkania omówiono żywotne sprawy rybactwa śródlądowego. Wstępnie ustalono formę dalszej współpracy w celu podjęcia prób rozwiązania ważnych problemów nurtujących producentów ryb w Polsce w tym

nowelizację Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z 15 kwietnia 1985 roku

  

Obecnie odbywają się zebrania sprawozdawczo- wyborcze w Terenowych Oddziałach Związku Producentów Ryb. Podczas zebrań dokonywane są wybory władz oddziałów na następne cztery lata i ustalane ramowe plany działalności.

W dniu 2 lutego odbyło się w Żarach zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Lubuskiego ZPR.
Wybrano Zarząd w osobach:

   1. Pan Janusz Maksymowicz - Prezes Zarządu,
   2. Pan Zbigniew Banaszak - V-ce Prezes Zarządu,
   3. Pan Grzegorz Stasiszyn - Sekretarz Zarządu .

W dniu 7 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Oddziału Wielkopolskiego w Przygodzicach k/Ostrowa Wlkp.
Wybrano Zarząd:

   1. Pan Eugeniusz Bogdan - Prezes -Oleśnica
   2. Pan Zbigniew Barteczka –v-ce Prezes -Milicz
   3. Pan Marek Trzcieliński – v-ce Prezes- Przygodzice
   4. Pan Bernard Lubiatowski—Sekretarz - Skoki
   5. Pan Karol Girus- Skarbnik - Możdżanów
   6. Pan Adam Szarek-Członek - Stobno
   7. Pan Roman Madaj-Członek - Bogucin
   8. Pan Paweł Szudrowicz-Członek - Mała Rasowa

  

27 stycznia w Uniejowie ZPR zorganizował szkolenie "w zakresie dobrostanu i humanitarnego obchodzenia się z rybami". Szkolenie przeprowadził Pan dr Andrzej Lirski, szeroko zaznajamiając uczestników szkolenia z obowiązującym prawem w w/w zakresie.
Wykłady były wzbogacone bogatą ilustracją audio- wizualną!
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty IRS. [zobacz - jeden z certyfikatów]

  

Informujemy, że ZPR w pierwszej dekadzie marca planuje przeprowadzenie kolejnego szkolenia dla kierowców przewożących ryby żywe. Uzyskanie świadectwa z ukończenia w/w szkolenia jest warunkiem spełnienia obowiązujących wymogów prawnych do świadczenia transportu ryb - chętni na w/w szkolenie mogą zgłaszać się do biura ZPR w Poznaniu.

  
Strona 20 z 21First   Previous   12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  Next   Ostatni   


Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj