Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Bez zbędnych komentarzy zachęcam rybaków do poczytania więcej o działaniach naszych przodków z przed 80 lat. Proponuję w tym celu zapoznać się z wiadomościami podanymi w dawnych " Przeglądach rybackich" w 

  Czytaj więcej...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Marek Sawicki wydał Zarządzenie Nr 29 z dnia 31 października 2008 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej [Zobacz pismo >>] [Zobacz załącznik >>]

  

Informujemy, że wreszcie po siedmiu latach starań przez ZPRyb, MSW i A oraz Komenda Główna Policji w całej pełni podzieliły poglądy naszego Związku o prawnej możliwości uzyskania przez rybaków pozwoleń na broń palną śrutową do odstrzału w „obrębach hodowlanych” kormoranów, czapli siwych i wydr.

[Zobacz pismo >>]   

W dniach od 10 do 12 września 2008 r. w Sierakowie obradowali członkowie ZPRyb reprezentujący ponad 60 procent polskiej produkcji karpi oraz przedstawiciele nowoutworzonego w ramach ZPRyb - Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Zbiorników Zaporowych i Rzek. Podczas konferencji wygłoszono 11 wykładów. Trzydniowy pobyt uczestników konferencji w Sierakowie był bezpłatny!  [Zobacz zdjęcia >>]

  Czytaj więcej...

W dniu 04.07.2009r. w Iławie powołano Oddział Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych. Do Zarządu wybrano:
   1. Andrzej Abramczyk – Prezes Zarządu
   2. Piotr Olechnowski – zastępca Prezesa
   3. Andrzej Dmuchowski – Sekretarz
   4. Marek Kragiel – członek Zarządu
   5. Mirosław Tymoszczuk - członek Zarządu
   6. Jacek Kaczmarek - członek Zarządu

Oddział tworzy obecnie 16 gospodarstw użytkujących ponad 70 000 ha wód zainteresowanych poprawą sytuacji w Polsce. Postawiliśmy sobie m.in. następujące cele:
   1. Zmiana obowiązujących przepisów prawa w kierunku pro rybackim
   2. Rozwiązanie problemu strat spowodowanych przez drapieżniki
   3. Zracjonalizowanie czynszów dzierżawnych, perspektywiczne ustabilizowanie umów
   4. Przyspieszenie wdrażania unijnego programu rybackiego, uproszczenie wniosków
   5. Ujednolicenie stawki VAT na zezwolenia na amatorski połów ryb (3%)
   6. Ścisła współpraca przy stworzeniu prawidłowego planu gospodarowania węgorzem
   7. Pomoc dzierżawcom rybackim w rozwiązywaniu problemów z jednostkami nadzorującymi

Zapraszamy wszystkich użytkowników gospodarujących w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych do wstępowania w szeregi naszego Oddziału.

Andrzej Abramczyk
  

27 czerwca odbyły się uroczystości Święta Rybaka na gościnnej ziemi sieradzkiej w okolicach zalewu „Jeziorsko” - zorganizowane czwarty raz przez Związek Producentów Ryb - pod patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Pana Kazimierza Plocke. Zgromadzeni Rybacy wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w wielu ciekawych imprezach. [Zobacz zdjęcia]

  Czytaj więcej...

Prezes ZPRyb Krzysztof Karoń w dniu 11 czerwca 2008 r uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa, które poświęcone było sprawom rybołówstwa i rybactwa śródlądowego. Podczas tego posiedzenia Prezes K. Karoń zgłosił postulaty Związku Producentów Ryb , które pilnie powinny być realizowane by zapewnić właściwy rozwój rybactwa.

[Czytaj tekst postulatów]   

W odpowiedzi na pismo Prezesa ZPRyb w sprawie dramatycznej sytuacji finansowej gospodarstw rybackich dzierżawionych z zasobów ANR, Przewodniczący SLD Pan Wojciech Olejniczak poinformował, że wystąpił w tej sprawie z interpelacją poselską do Prezesa Rady Ministrów.

[czytaj tekst]   

Reakcja Sekretarza Stanu Pana Kazimierza Plocke na otrzymane informacje od Prezesa ANR wskazująca na potrzebę ponownego podjęcia przez ANR działań przy wykorzystaniu prawnych rozwiązań dot.możliwości obniżenia albo umorzenia należnego czynszu.

[czytaj tekst]   

W odpowiedzi na pisma kierowane przez Prezesa ZPRyb Pana Krzysztofa Karonia, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja ujmie w swoim planie pracy na II półrocze br. tematykę rybactwa środlądowego.

[czytaj tekst]   

Na wniosek Prezesa ZPRyb Pana Krzysztofa Karonia z dnia 25 kwietnia br Sekretarz Stanu Pan Kazimierz Plocke zwołał w pilnym trybie na dzień 28 kwietnia br naradę poświęconą konieczności podjęcia pilnych przedsięwzięć w rybactwie w związku z narastającymi problemami niszczącymi racjonalność i opłacalność prowadzenia tej działalności.
W naradzie uczestniczyli m. in:

  Czytaj więcej...

Reakcja Sekretarza Stanu Pana Kazimierza Plocke na sejmową interpelację Posła Stanisława Steca w sprawach podnoszących sprawy rybactwa przez ZPRyb.

[czytaj tekst]   

W dniu 29 kwietnia 2008r w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Iława odbyło się z inicjatywy członka Zarządu ZPRyb - Kolegi Jerzego Bobrowskiego - bardzo ciekawe i owocne zebranie szefów gospodarstw rybackich prowadzących działalność na jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych.

  Czytaj więcej...

24 kwietnia 2008 r w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach odbyła się bardzo dobrze przygotowana Konferencja Naukowo Techniczna na temat „Innowacyjne rozwiązania wodno-stawowe w hodowli ryb karpiowatych”. Materiał na konferencję przygotowali wybitni naukowcy z w /w Instytutu, SGGW, IRS. Biorący udział w konferencji Prezes ZPRyb Krzysztof Karoń powiedział podczas swego wystąpienia , że „ Na szczególne podkreślenie zasługują zaprezentowane na konferencji materiały potwierdzające znane od lat - a ostatnio poddawane w wątpliwość przez niedouczonych „fachowców” fakty, mówiące o tym, że racjonalnie prowadzona stawowa produkcja karpi poprawia jakość wody w zlewni poniżej stawów rybnych!

  

11 kwietnia br odbyło się w Opolu Lubelskim zebranie sprawozdawczo wyborcze Oddziału Lubelskiego ZPRyb. W zebraniu wziął udział Prezes ZPRyb Krzysztof Karoń, który zapoznał uczestników zebrania z działlnoscią Związku. Zebrani przeanalizowali działalność oddziału w 2007 r i ustalili plan pracy na 2008r. Wybrano nowy Zarząd w skład którego weszli:

  Czytaj więcej...

Zasady cesji pozwoleń wodno - prawnych dla obiektów rybackich. [czytaj tekst]

  

Komunikat.
Dnia 14.03.2006r. odbyło się bardzo ciekawe i owocne zebranie członków Oddziału Łódzkiego ZPRyb. [zobacz pełen tekst komunikatu]

  

W dniu 29 lutego 2008 r. przedstawiciele Zarządu ZPRyb - Krzysztof Karoń, Zygmunt Daczka i Zdzisław Banaszak spotkali się w Warszawie z prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych, panem dr Wojciechem Kuźmińskim, w sprawach dotyczących czynszu dzierżawnego za 2007 i innych. Podczas tego spotkania przedstawiono analizę problemu i stanowisko Związku w tej sprawie.(patrz tekst wystąpienia i zdjęcie)

.

 

Prezes ANR zgodził się z naszymi ocenami i poinformował o zasadach i trybie występowania do Oddziałów ANR z wnioskami.

  Czytaj więcej...

Szanowni członkowie ZPRyb!

22 stycznia 2008 roku otrzymaliśmy do wiadomości pismo Prezesa ANR do Sekretarza stanu Pana Kazimierza Plocke w sprawie czynszu za dzierżawy stawów z ANR. Jest to

wreszcie reakcja na nasze Związkowe wystąpienia

pisemne i zgłoszone przeze mnie wnioski w tej sprawie podczas spotkania w Przysieku z P. Ministrem Kazimierzem Plocke. Treść odpowiedzi wskazuje na możliwości jakie stwarza dotychczasowe prawo w zakresie ubiegania się o obniżki czynszu. Jednak wymienione powyżej „możliwości”, nie dają nam nadziei na obniżki czynszu w związku ze zwyżką cen pszenicy, dlatego musimy dążyć do ustawowej zmiany kryteriów naliczania czynszów w taki sposób, by czynsze były naliczane w oparciu o czynnik odzwierciedlający efekty produkcji ryb- w gospodarstwach stawowych np. w oparciu o cenę hurtowego zbytu karpi. Apeluję o pomoc w realizacji powyższych zamierzeń m.in. o podejmowanie również w swoim środowisku rozmów na ten temat z miejscowymi przedstawicielami władz- zwłaszcza Posłami i Senatorami.

[zobacz pismo]

Pozdrawiam
Krzysztof Karoń
Prezes Zarządu

 

  
Informacja Prezesa Związku Producentów Ryb o spotkaniu z Sekretarzem Stanu Kazimierzem Plocke. [zobacz pismo]
  
Strona 20 z 22First   Previous   13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  Next   Ostatni   


Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj