Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Aktualny formularz wyciągu z księgi stawowej do rozliczenia operacji 

 Instrukcja>>>
 Oznaczenie gatunków ryb>>>  

 Księga stawowa>>>

 

 

W uaktualnionym formularzu wprowadzono:

Wyciąg z księgi stawowej:

- wprowadzono blok podsumowujący obsady (wiersze 39a-3h),

- wprowadzono blok podsumowujący odłowy (wiersze 86-97),

- zgodnie z sugestiami wprowadzono bloki obsady (wiersze 4-8) i odłowu (wiersze 40-44) TARLAKA KARPIA,

- uwzględniono 7 najczęściej hodowanych gatunków ryb dodatkowych (amur, tołpyga – nie zaliczane do cennych rodzimych gatunków ryb oraz najczęściej hodowanych ryb cennych szczupaka, suma europejskiego, lina, sandacza i karaś pospolity); arkusz jest otwarty na rozszerzenie ilości gatunków w bloku 

  „OBSADY” po wierszu „38g6” oraz w bloku „ODŁOWY” po wierszu „85g8”; można także nie rozszerzając formularza zamienić produkowane gatunki ryb dodatkowych.

Formularz REALIZACJA PAKIETÓW

- wprowadzono określenie jednostki powierzchni na której realizowany jest dany pakiet,


Formularz PRODUKCJA OBRÓT

W związku z największą ilością błędów w formularzach z poprzednich lat dla przejrzystości pokazania obrotu rybami w gospodarstwie wprowadzono dodatkową kolumnę (w formularzu kolumna E) „ZAPAS(n-1)” – ilość ryb towarowych w gospodarstwie, która pozostała na magazynach roku poprzedniego oraz DO ZIMOWANIA (n-1) – ilość ryb obsadowych danego rocznika na zimochowach roku poprzedniego; przyjęto oznaczenie roku rozliczeniowego (w naszym przypadku – 2017) jako „n” i oznaczenie roku poprzedniego (2016) jako „n-1”;

Dodatkowo w wierszu „18” formularza wprowadzono materiał obsadowy karp „Karp obsadowy K3 lub inne roczniki” dla gospodarstw, w których część karpia nie wyrosła do wielkości ryby towarowej i została przeznaczona na np. handlówkę odławianą latem roku następnego;

Wprowadzono blok obrotu tarlakami wszystkich gatunków ryb hodowanych w gospodarstwie oraz dodano kolumnę „13” – ZARYBIENIE JEZIOR, dla gospodarstw mieszanych stawowo-jeziorowych, aby można materiał obsadowy wyprodukowany na stawach rozchodować na zarybienie jezior.


Należy zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie formularze są otwarte i można je rozszerzać KOLUMNAMI zwiększając ilość stawów w gospodarstwie, jak i WIERSZAMI zwiększając ilość obsadzanych i odławianych gatunków ryb.


Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację wymogów w 2013 roku zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

- wyciąg z księgi stawowej,

- formularze:

   •  Realizacja pakietów

   •  Zużycie paszy

   •  Produkcja obrót

   •  Realizacja pakietu 1.1

   •  Formularze realizacji pakietów II w zależności od podpisanej umowy (załącznik do umowy).

 

Beneficjenci, którzy zakończyli realizację pakietów w 2016 roku wynikających z umowy i pozostał do realizacji pakiet 2.7 (Utrzymywanie wysp, skarp, grobli wraz  z ławami oraz innych nieużytków (pokrytych trawą, roślinnością zielną, krzewami lub drzewami) lub zakładanie sztucznych siedlisk – dot. powierzchni ewidencyjnej objętej dofinansowaniem) zobowiązani są dostarczyć:

    - wyciąg z księgi stawowej,

    - formularze:

   •  Realizacja pakietów

   •  Zużycie paszy

   •  Produkcja obrót

   •  Realizacja pakietu 1.1

   •  Realizacja pakietu 2.7


Dla zaliczenia wymogu „2.3 Wapnowanie wapnem tlenkowym w ilości co najmniej 0,5 t/ha – dot. powierzchni stawów wraz z groblami, które są wapnowane” niezbędne jest stosowanie (zgodnie z rozporządzeniem i licznymi wyjaśnieniami instytucji zarządzającej -  MRiRW) „wapna tlenkowego” zakupionego na potrzeby roku rozliczeniowego tj. od 01 stycznia do 31 grudnia roku rozliczeniowego.

Istnieje możliwość rozliczenia wymogu w przypadku, gdy wnioskodawca zakupił większą ilość wapna w roku poprzednim np. w Big Bagach i nie wykorzystał go w całości do realizacji pakietu. Wapno kupowane luzem ze względu na swoją higroskopijność traci wartości dezynfekcyjne.


Bezwzględnym warunkiem prawidłowego rozliczenia rekompensat jest spełnianie podstawowych zasad dobrej praktyki rybackiej.

Przez podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej rozumie się:

- prowadzenie wewnętrznej dokumentacji chowu lub hodowli ryb zawierającej daty obsad, odłowów, zestawienia masy ryb obsadzonych i odłowionych oraz ilości i rodzaju skarmianej paszy (wyciąg z księgi stawowej); wyciąg wraz z formularzami oraz innymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów należy złożyć w Agencji do dnia 31 maja;

- terminową realizację, określonych w przepisach o statystyce publicznej, obowiązków statystycznych w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli – sprawozdanie RRW-22 składa się w  Instytucie Rybactwa Śródlądowego do dnia 15 marca 2018 r.; wraz z dokumentacją należy złożyć potwierdzoną notarialnie lub przez pracownika ARiMR kserokopię zaświadczenia z IRŚ; na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego jest podwieszony formularz RRW-22 za rok 2017 (wzór sprawozdania nie uległ   zmianie w stosunku do 2016 roku)

- posiadanie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – wymóg został spełniony na etapie weryfikacji wniosku o  dofinansowanie jednakże za każdy dzień nie posiadania pozwolenia wodnoprawnego następuje korekta przyznanej rekompensaty; w przypadku wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego wraz z dokumentacją należy załączyć kserokopię nowej decyzji potwierdzoną notarialnie lub przez pracownika ARiMR;

- posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego na podstawie przepisów w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego – wymóg został spełniony na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie; w przypadku, gdy nastąpiły zmiany w decyzji wydanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wraz ze składaną dokumentacją należy złożyć potwierdzoną notarialnie lub przez pracownika ARiMR kserokopię nowej decyzji; w przypadku cofnięcia decyzji należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Agencję przedkładając potwierdzone notarialnie lub przez pracownika ARiMR kserokopie  nowych decyzji.

- dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb – wymóg został spełniony na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie;

- terminowe złożenie sprawozdania rocznego – przed upływem 21 dni od dnia upływu okresu sprawozdawczego; 

 

  Sprawozdanie roczne za rok 2017 należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej Operatora publicznego lub przesyłką kurierską do oddziału regionalnego Agencji w którym została podpisana umowa o dofinansowanie w formie papierowej i elektronicznej do dnia 21 stycznia 2018 r. 

  Jeżeli sprawozdanie zostanie złożone przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia sprawozdania jest data stempla pocztowego.

  Jeżeli sprawozdanie zostanie dostarczone przesyłką kurierską, dniem złożenia sprawozdania jest dzień dostarczenia tej przesyłki do Agencji.

 

 


 
 
 
Wróć

Artykuły prasowe, audycje
Zobacz filmy
Drukuj  
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj