Szukaj
 
 
Aktualności

Przypominam, że zgodnie z §10 pkt.4 znowelizowanego Rozporządzenia MRiRW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (poz.326) na użytkowniku rybackim ciąży obowiązek przekazania do katastru wodnego kopii zestawienia rocznego „nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zestawienie roczne zostało sporządzone”
Dodatkowo, jeżeli umowa to przewiduje, do katastru wodnego przekazać należy również kopię operatu rybackiego w dniu jej podpisania.

Złożenie dokumentów w ramach rozliczenia rocznego nie jest jednoznaczne z wypełnieniem tego obowiązku. Kopię zestawień (w formie papierowej) należy składać oddzielnie do Zespołu ds. Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego.
Andrzej Abramczyk
- Prezes Oddziału Rybackich Użytkowników... ZPRyb

  

W dniu 11.12.2012 r. w Sejmie RP odbyło się Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone omówieniu wystąpienia wędkarzy i samorządów lokalnych, dotyczącego "rabunkowej" gospodarki w obwodach rybackich prowadzonej przez użytkowników i związanego z tym zmniejszenia ilości ryb.

  Czytaj więcej...
Strona 1 z 2First   Previous   [1]  2  Next   Ostatni   


Drukuj  
XVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych

W dniach 8-10 czerwca 2011 r. we Wdzydze Kiszewskiej odbyła się  XVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych.

Tekst referatu wygłoszonego podczas konferencji przez Prezesa Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych ZPRyb, Pana Andrzeja Abramczyka. 

Czytaj więcej>>>>>>

Drukuj  
Pismo w sprawie operatu rybackiego

od Pana Romana Wenerskiego, Dyrektora Departamentu Rybołówstwa

 

czytaj więcej >>>

Drukuj  
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 19 lutego 2010 r. w Olsztynie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału „Jeziorowców”. Spotkanie poprowadził Kol. Andrzej Abramczyk wraz z Kol. Jerzym Bobrowskim. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście: P. Anna Hornatkiewicz- Żbik z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, P. Prof. Bogusław Zdanowski - Dyrektor IRŚ w Olsztynie, przedstawiciel ARiMR Olsztyn oraz Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie.

Na zebraniu zaproszeni goście poruszyli ciekawe i ważne tematy dotyczące Rybactwa, m.in.:

- podjęte przez Konwent Marszałków działania w stosunku do nadmiernie rozwiniętej populacji kormorana,

- aktualne problemy związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013,

- problem kłusownictwa i projekty reorganizacji PSR.

Wybrano nowe władze Zarządu Oddziału w następujących osobach:

- Andrzej Abramczyk – Prezes Zarządu (Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku),

- Piotr Olechnowski – zastępca Prezesa (Gospodarstwo Rybackie Sława),

- Andrzej Dmuchowski – Sekretarz (Gospodarstwo Rybackie Iławą),

- Marek Kragiel – członek Zarządu (Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy”),

- Mirosław Tymoszczuk - członek Zarządu (Gospodarstwo Rybackie Szwaderki),

- Jacek Kaczmarek - członek Zarządu (Gospodarstwo Rybackie Koronowo).

Prezes Oddziału Kol. Andrzej Abramczyk przedstawił następujące kierunki działań na 2010 rok, w tym m.in.:

 

   1. Stworzenie podstaw prawnych do bezprzetargowego przedłużania umów dzierżawy, a tym samym zapewnienie trwałości i stabilizacji gospodarstw rybackich.

   2. Wypracowanie nowego modelu rybactwa poprzez aktywne uczestniczenie w procesach legislacyjnych dotyczących branży, a w szczególności przy nowelizacji rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o rybactwie. Aktywny udział w dyskusjach i konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami powinien wypracować taki kształt przepisów prawnych (operaty, formuła konkursów na rybackie użytkowanie, zawartość operatów, itp.), aby służyły one przede wszystkim zrównoważonemu rozwojowi rybactwa i temu były podporządkowane.

   3. Prowadzenie czynnych działań w celu ograniczenia negatywnego wpływu na ekosystemy nadmiernie rozwiniętych populacji rybożernych zwierząt chronionych.

   4. Szeroka współpraca z instytucjami z otoczenia i zarządzającymi rybactwem.

   5. Kontynuacja niedokończonych przez obecny Zarząd spraw.

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych za okres 04.07.2008 r. – 19.02.2010 r.

Brak jakiejkolwiek organizacji reprezentującej na zewnątrz rybackich użytkowników wód płynących oraz szereg problemów, z którymi borykali się dzierżawcy był impulsem do założenia 4 lipca 2008r. Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych. Celem nadrzędnym tej inicjatywy miała być konkretna pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych, organizacyjnych oraz udział w procesach legislacyjnych przy wykorzystaniu ustawowego umocowania Związku Producentów Ryb jako związku branżowego i zawodowego.

Na pierwszy zebraniu wybrano Zarząd w składzie:

   1. Andrzej Abramczyk – Prezes Zarządu (Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku)

   2. Piotr Olechnowski – zastępca Prezesa (Gospodarstwo Rybackie Sława)

   3. Andrzej Dmuchowski – Sekretarz (Gospodarstwo Rybackie Iława)

   4. Marek Kragiel – członek Zarządu (Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy”)

   5. Mirosław Tymoszczuk - członek Zarządu (Gospodarstwo Rybackie Szwaderki)

   6. Jacek Kaczmarek - członek Zarządu (Gospodarstwo Rybackie Koronowo)

Przed Zarządem postawiono następujące zadania:

   1. reprezentowanie środowiska na forum zewnętrznym – nasi przedstawiciele uczestniczyli w szeregu spotkań, narad i konsultacji na różnym szczeblu, co zaowocowało powołaniem ich do m.in. Komitetu Monitorującego PO Ryby 2007-2013, zespołu doradczego przy Prezesie ANR, Zespołu do spraw zarybiania.

   2. zmiana obowiązujących przepisów prawa w kierunku prorybackim, czynny udział w pracach związanych z wdrażaniem rybackich programów pomocowych – aktywnie uczestniczyliśmy w pracach nad nowelizacją Ustawy o rybactwie - uwzględniono w niej szereg zgłaszanych przez nas poprawek. Nasze uwagi zostały również wzięte pod uwagę w trakcie wielokrotnych konsultacji poświęconych rozporządzeniom związanych z wprowadzeniem i działaniem PO Ryby 2007-2013

   3. zracjonalizowanie czynszów i perspektywiczne ustabilizowanie umów dzierżawnych – uczestniczyliśmy w konsultacjach dotyczących nowelizacji Ustawy o ustroju rolnym, której wejście w życie da podstawy prawne do dostosowania czynszu dzierżawnego do specyfiki rybactwa. Na wielu spotkaniach poruszaliśmy problem niezrozumiałego dla nas braku możliwości automatycznego przedłużania posiadanych przez umów dzierżaw, co pozwoliłoby nam prowadzenie perspektywicznej, ustabilizowanej gospodarki rybackiej oraz polityki inwestycyjnej. Nasze apele spotkały się ze zrozumieniem decydentów z MRiRW. Otrzymaliśmy zapewnienie, że problem ten zostanie rozwiązany podczas prac związanych z nowelizacją rozporządzeń związanych z Ustawą o rybactwie.

   4. rozwiązanie problemu strat i degradacji wód spowodowanych przez drapieżniki, głównie kormorana czarnego – problem ten zgłaszaliśmy w trakcie wielu spotkań na różnym szczeblu. Ich efektem jest m.in. wniesienie przez posła Cichonia interpelacji w tej sprawie, pismo (stanowisko) Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego skierowane do Ministra Środowiska, pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który następnie wystąpił do Ministra Środowiska o pilne rozwiązanie problemu nadmiernie rozwiniętych populacji chronionych zwierząt rybożernych. Na zlecenie Marszałka Województwa pierwszy raz rzetelnie policzono ilość ptaków gniazdujących na terenie Warmii i Mazur oraz wykonano analizę skutków dla ekosystemów związanych działalnością ptaków. Przed WSA w Warszawie toczy się obecnie proces przeciwko GDOŚ w związku z utrzymaniem w mocy szkodliwej gospodarczo i ekologicznie decyzji wydanej przez RDOŚ w Olsztynie.

   5. ujednolicenie stawki VAT na zezwolenia na amatorski połów ryb – przeprowadzono szereg rozmów, przede wszystkim z przedstawicielami GUS, których naszym zdaniem błędna interpretacja powoduje problem. Ponieważ nasze argumenty rozbiły się o mur urzędniczej niemocy, postanowiliśmy, że rozwiązaniem będzie wyjaśnienie przepisów dokonane przez Sąd. Temat prowadzi Gospodarstwo Rybackie w Iławie.

   6. współdziałanie przy stworzeniu prawidłowego planu gospodarowania węgorzem – uczestniczyliśmy w konsultacjach dotyczących stworzenia ogólnopolskiego planu gospodarowania węgorzem. Większość naszych uwag została uwzględniona.

   7. pomoc dzierżawcom rybackim w rozwiązywaniu problemów z jednostkami nadzorującymi – wielokrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami administracji, w celu rozwiązania problemów zarówno ogólnych jak i indywidualnych. Ich efektem było m.in. włączenie cieków leżących w dzierżawionych obwodach do tzw. umów agencyjnych, wyjaśnienie niejasności związanych z zarybianiem akwenów karpiem i innymi gatunkami mylnie nazywanymi obcymi itp.. Niestety, mimo naszych deklaracji współpracy, wciąż nie możemy znaleźć wspólnego języka z przedstawicielami niektórych RZGW

   8. współpraca z innymi organizacjami rybackimi, instytucjami naukowymi, samorządowymi i administracyjnymi – w trakcie kadencji wielokrotnie współpracowaliśmy z kolegami z PTRyb, PZW, Stowarzyszeniem Producentów Ryb Łososiowych, czy organizacjami zrzeszającymi rybaków morskich i zalewowych. Dotyczyła ona głównie uzgadniania wspólnego stanowiska w sprawach rybackich na etapie prac legislacyjnych, tez wystąpień itp.. Bardzo dobrze układa się współdziałanie z PSR oraz władzami i pracownikami samorządowymi różnych szczebli a przede wszystkim Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, który w sposób szczególny jest otwarty na problemy rybaków. Bardzo duże wsparcie otrzymujemy ze strony Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Dotyczy to nie tylko wykonywania bezpłatnie potrzebnych Związkowi ekspertyz, opinii i analiz naukowych, ale przede wszystkim pełnym, oficjalnym popieraniu naszych inicjatyw i postulatów. Duże poparcie otrzymujemy ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego pracownicy coraz szerzej dostrzegają ważną rolę użytkowników rybackich w procesach decyzyjnych. W ostatnim czasie dużego znaczenia nabrała owocna współpraca nawiązana przez Zarząd Oddziału z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarówno na szczeblu centralnym, jak i Oddziałów terenowych.

W trakcie kadencji Zarząd Oddziału zorganizował m.in. spotkanie z Senacką Komisją Rolnictwa, władzami KZGW i RZGW oraz szkolenie dotyczące pozyskania środków unijnych. Szczegółowe kalendarium przedstawia się następująco: 03.06.2008r. - spotkanie w Żabieńcu – przedstawiciele MRiRW, ANR, nauki i praktyki

24.07.2008r. - spotkanie z dyr. Zdanowskim. Omówiono współpracę przy tworzeniu nowego prawa rybackiego

04.08.2008r. - narada w Warszawie - ANR - omówiono szereg spraw dotyczących rybactwa w tym m.in.sprawa czynszu w pszenicy, wykupu i ceny wykupu majątku i rybakówek, pomoc dla rybaków w trudnej sytuacji niezależnej od nich, dokumentacji geodezyjnej, zabezpieczenia wykupu majątku. Powołano zespół doradczy przy prezesie ANR w skład którego wszedł A. Abramczyk i A. Dmuchowski

06.08.2008r. - spotkanie z posłem Januszem Cichoniem. Przedstawiono aktualne problemy.

Uzyskano ofertę współpracy i poparcia w sprawie kormoranów, Vat i RZGW.

11.08.2008r. - wysłano pismo do posła – J. Cichonia w sprawie interwencji u Ministra Środowiska –kormorany; Poseł zgłosił interpelację (5012). Obecnie przesłaliśmy mu komentarz do odpowiedzi ministerstwa, podparty artykułami prasowymi i opracowaniami z zalewu Koronowskiego i Włocławskiego

12.08.2008r.- spotkanie w Gdyni z inicjatywy Min. Rolnictwa w sprawie programu operacyjnego –uczestniczył Jacek Kaczmarek

26.08.2008r. – szkolenie w sprawie funduszy unijnych – Przysiek – J. Kaczmarek

11.09.2008r. – spotkanie w RZGW W-wa – Abramczyk, Kragiel, Tymoszczuk. Omówiono bieżące problemy

13.09.2008r. - spotkanie w Toruniu z Prezesem KZGW – A. Sadurskim. Omówiono bieżące problemy.

Ustalono stanowisko KZGW w sprawie rozwiązywania umów, czy ich nie przedłużania. A.Abramczyk, H. Kulas

19.09.2008r. - spotkanie w Szwaderkach i Ostródzie z Senacką Komisją Rolnictwa. Przedstawionoproblemy środowiska. A. Abramczyk, H. Kulas, M. Tymoszczuk, M. Kragiel. Przekazano materiały z konferencji w Żabieńcu.

25.09.2008r. - Konferencja Rybacka na Litwie – A. Dmuchowski

29.09.2008r. - spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu planu gospodarowania zasobami węgorzaeuropejskiego sporządzanego dla wód Polski – wniesiono uwagi – program zbyt restrykcyjny i nie uwzględniający obecnej sytuacji. Zaproponowano wprowadzenie planu w rozbiciu na regiony, do czasu rozwiązania sprawy drożności rzek i kormorana, zakup od rybaków tarlaków węgorza przy jednoczesnym dotowaniu zarybień. Zgodzono się na zwiększenie wymiaru ochronnego do 50 cm oraz ograniczenie odłowów przez wędkarzy do 2 szt. na dobę. Uczestniczyli – A. Abramczyk, K. Skorupa, I. Zieliński, H. Kulas, M. Tymoszczuk, M. Kragiel

02.10.2008r. - spotkanie Oddziału z władzami KZGW (I. Koza) i RZGW W-wa, Gdańsk, UrzęduMarszałkowskiego w Olsztynie i IRŚ

22.09-10.10.2008r. - wystąpiono do IRŚ w sprawie opinii nt. gatunków tzw. obcych. Otrzymaną opinię wraz z odpowiednim komentarzem wysłano do RZGW W-wa i U. Marsz. W Olsztynie i Toruniu

21.10.2008r. - spotkanie w Przysieku – A. Dmuchowski – wypracowanie stanowiska w sprawie rozporządzenia dot. procedury pozyskiwania środków unijnych i ustawy o ustroju rolnym

16.12.2008; 13.01; 29.01.2009r. - narada w Ministerstwie Rolnictwa w sprawie nowelizacji ustawy o rybactwie – A. Abramczyk, J. Bobrowski, H. Kulas, M. Kragiel, A. Dmuchowski

23.02.2009r. - posiedzenie Zespołu do spraw Zarybiania - Gdańsk (A. Dmuchowski)

19.03.2009r. – spotkanie robocze w RZGW W-wa – A. Abramczyk, M. Tymoszczuk, M. Kragiel – temat interpretacji i rozliczania starych umów – ustalono stanowiska stron

23-24.04.2009r. – Dymaczewo k/Poznania – zebranie robocze w sprawie PROW – A. Abramczyk

27.04.2009r. – pisemne protesty w sprawie kormorana

28-29.04.2009r. – Przysiek - zebranie robocze w sprawie PROW –A. Dmuchowski

08.05.2009r. – Żabieniec – konsultacje w sprawie PROW – A. Abramczyk, A. Dmuchowski

18.05.2009r. – GDOŚ – rozmowy w sprawie Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy O ochronieprzyrody – A. Abramczyk

18-19.05.2009r. – Ożarów – komitet monitorujący PROW – A. Abramczyk

08.06.2009r. – ANR Warszawa – spotkanie z Prezesem – omówienie spraw związanych z wykupywaniem nieruchomości –A. Abramczyk, A. Dmuchowski

19.06.2009r. – Braniewo posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Woj. W-M – omówienie spraw rybackich - A. Abramczyk, M. Tymoszczuk

30.06-01.07.2009r. – Przysiek konsultacje PROW – A. Abramczyk, M. Kragiel

04.08.2009r.. – wysłano do Krajowej Rady Izb rolniczych negatywną opinię na temat propozycji zmian do Ustawy o rybactwie zgłoszonych przez Pomorską IR

05.08 i 25.08.2009r.– Warszawa – konsultacje –oś IV – A. Abramczyk

25.09.2009r. – szkolenie warsztatowe z osi 2 – Iława

27.01.2010r. – posiedzenie Komitetu Monitorującego – Warszawa –A. Abramczyk

09.02.2010r. – MRiRW spotkanie w sprawie przesunięcia środków w osi 2 PO Ryby

Oddział tworzy obecnie 21 gospodarstw z terenu całej Polski, użytkujących ponad 75.000 ha wód. Dowodem uznania naszej dotychczasowej pracy było wybranie do władz Związku Producentów Ryb 4 członków naszego Oddziału, z czego dwóch pełni funkcję wiceprezesów. Dodatkowo, kol. A. Dmuchowski został członkiem Komisji Rewizyjnej.

Podsumowując należy stwierdzić, ze idea powołania Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych okazała się słuszna. Dzięki naszym inicjatywom przypomnieliśmy, że rybactwo jeziorowe to też składnik szeroko pojętej akwakultury, a problemy naszego środowiska są równie ważne i w końcu należy się nad nimi pochylić i próbować rozwiązać. Niewątpliwie zrobiliśmy dużo, ale jest to dopiero początek drogi. Do najważniejszych zadań, które czekać będą przyszły Zarząd zaliczyłbym:

   1. Stworzenie podstaw prawnych do bezprzetargowego przedłużania umów dzierżawy, a tym samym zapewnienie trwałości i stabilizacji naszych firm

   2. Wypracowanie nowego modelu rybactwa poprzez aktywne uczestniczenie w procesach legislacyjnych dotyczących naszej branży, a w szczególności przy nowelizacji rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o rybactwie. Musimy w dyskusjach i konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami wypracować taki kształt przepisów prawnych (operaty, formuła konkursów na rybackie użytkowanie, zawartość operatów itp.), aby służyły one przede wszystkim zrównoważonemu rozwojowi rybactwa i temu były podporządkowane.

   3. Prowadzenie czynnych działań w celu ograniczenia negatywnego wpływu na ekosystemy nadmiernie rozwiniętych populacji rybożernych zwierząt chronionych

   4. Szeroka współpraca z instytucjami z otoczenia i zarządzającymi rybactwem.

   5. Kontynuacja niedokończonych przez obecny Zarząd spraw

W tym miejscu, w imieniu własnym chciałbym serdecznie podziękować członkom ustępującego Zarządu za ich zaangażowanie i poświęcenie czasu na tę społeczną przecież pracę. W imieniu Zarządu - wszystkim członkom Oddziału za udzielaną pomoc. W imieniu Oddziału – wszystkim, którzy wspierali nas w naszych poczynaniach.

Senatorowie na Warmii i Mazurach.

18-19 września w Ostródzie i Miłomłynie odbył się wyjazd studyjny senatorów z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Inicjatorem tego spotkania był senator Stanisław Gorczyca.

W wizycie wzięli udział senatorowie: Jadwiga Rotnicka, Przemysław Błaszczyk, Jerzy Chróścikowski – przewodniczący komisji, Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Zdzisław Pupa i Grzegorz Wojciechowski.

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta w Ostródzie, senatorowie zapoznali się z sytuacją ekonomiczno-finansową w sektorze polskiego rybactwa śródlądowego, poznali tematykę ograniczeń środowiskowych rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim, a także wysłuchali informacji na temat stanu produkcji i kondycji ekonomicznej jeziorowych gospodarstw rybackich w naszym województwie.

Wśród osób wygłaszających referaty znaleźli się m. in.- prof. dr hab. Bogusław Zdanowski - dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego, doc. dr hab. Arkadiusz Wołos z Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Jolanta Marozas - dyrektor Warmińsko – Mazurskiej ARiMR.

Pierwszego dnia Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zwiedziła także gospodarstwo rybackie Szwaderki. Tam, podczas rozmów m. in. z współwłaścicielem Mirosławem Tymoszczukiem oraz prezesem Związku Producentów Ryb Andrzejem Abramczykiem parlamentarzyści omawiali tematy związane z koniecznością jak najszybszego uruchomienia funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego 2007–2013. Bardzo często poruszany był także temat zniesienia ochrony gatunkowej kormoranów. Właściciele gospodarstwa sugerowali możliwość wprowadzenia odszkodowania za straty w rybostanie, spowodowane przez ten gatunek ptaków. Pan Mirosław Tymoszczuk mówił także konieczności zmiany części przepisów np. dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji rybackiej.

• Ten system dokumentacji jest nieżyciowy i niemożliwy do wykonania np. obecne procedury wymuszają na nas zapisy o podawaniu amatorskich połowów w rozbiciu na gatunki czy podawanie w protokole odłowu przeznaczenia złowionych ryb oraz wymiarów poszczególnych sortymentów. – mówił pan Tymoszczuk.

Z kolei Andrzej Abramczyk prezes Związku Producentów Ryb zaznaczył jak istotny jest aspekt umów dzierżawnych. Dotychczas umowy dzierżawne muszą być cyklicznie odnawiane i nigdy nie ma gwarancji na ich przedłużenie.

• Jeśli nie ma zastrzeżeń, umowy powinny być obligatoryjnie przedłużane na wniosek dzierżawców, co ułatwiłoby podejmowanie perspektywicznych decyzji, również inwestycyjnych – podkreślał.

Zdaniem prezesa Abramczyka prowadzenie gospodarki rybackiej ulega coraz większemu zbiurokratyzowaniu, brakuje też partnerskiej współpracy i pomocy przy rozwiązywaniu problemów ze strony administracji państwowej. Konieczne są efektywne konsultacje ze środowiskiem rybackim przy wprowadzaniu nowych przepisów prawnych. Senatorowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali praktycznych uwag oraz zadeklarowali pomoc.

Drugiego dnia pobytu na Warmii i Maurach parlamentarzyści wzięli udział w obchodach 50-lecia jednostki wojskowej 1954 w Ostródzie, po uroczystościach odbył się rejs z Ostródy do Miłomłyna, a następnie w hotelu Miłomłyn miały miejsce prezentacje, które dotyczyły stanu dróg wodnych na Warmii i Mazurach. Poruszona została także tematyka zagospodarowania Kanału Elbląskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu – wicemarszałek Jarosław Słoma oraz burmistrzowie, wójtowie i starostowie z warmińsko-mazurskich miejscowości.

Jan Wróblewski wicedyrektor RZGW Gdańsk mówił o bieżącej eksploatacji i problemach na Kanale Elbląskim. Jak podkreślił dyrektor istotnym problemem jest duża awaryjność poszczególnych elementów i mechanizmów ponad 150-letnich pochylni. Kolejnym problemem jest konieczność cyklicznego odmulania dolnych i górnych stanowisk pochylni oraz stałe zamulanie szlaku żeglownego wynikające min. ze złego stanu technicznego umocnień brzegowych.

Senatorowie wykazali duże zainteresowanie tym problemem i zadeklarowali pomoc w rozmowach z Ministerstwami: Środowiska i Finansów.

Drukuj  
W dniu 25.09.2009r.

W dniu 25.09.2009r. z inicjatywy Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych,

w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego w Iławie odbyło się szkolenie warsztatowe w zakresie pozyskiwania środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach osi priorytetowej 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury. W spotkaniu udział wzięli pani Joanna Majchrzak z MRiRW oraz Magdalena Trojanowska i Mariusz Panek reprezentujący ARiMR w Olsztynie. Uczestnicy zapoznani zostali z aktualnymi przepisami oraz wspólnie wypełnili przykładowe wnioski. W toku dyskusji zostało wyjaśnionych szereg niejasności nurtujących obie strony. Sprawy nierozstrzygnięte, w formie pytań przekazaliśmy do MRiRW. To owocne spotkanie wykazało, że cała procedura została bardzo uproszczona przez Ministerstwo, a życzliwość okazywana przez pracowników ARiMR, zachęca dodatkowo do pozyskiwania środków unijnych. Na zakończenie ustalono, że należy zorganizować następne spotkanie, na którym omówione zostaną najczęściej powtarzające się błędy w złożonych wnioskach.

        Andrzej Abramczyk

Drukuj  
Spotkanie z Panem Posłem Cichoniem

W dniu 06.08.2008 przedstawiciele ZPRyb- Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior Rzek i Zbiorników Zaporowych spotkali się w Olsztynie z posłem Platformy Obywatelskiej na Sejm RP - dr Januszem Cichoniem. Przedstawiliśmy mu najważniejsze problemy nurtujące środowisko rybackie. Uzyskaliśmy ofertę współpracy i poparcia. Jej efektem było wniesienie interpelacji w sprawie kormorana czarnego (nr 5012). Odpowiedź na nią z Ministerstwa Środowiska była moim zdaniem niezadowalająca, w związku z powyższym pozwoliłem sobie przesłać panu posłowi kilka uwag i materiałów na ten temat, która poniżej zamieszczam. [zobacz pismo]

        Andrzej Abramczyk
        Ełk dn. 2008-11-20

Drukuj  
Stanowisko Instytutu Rybactwa Śródlądowego

1) Czy istnieje w Polsce poważny problem powodowanych szkód w rybostanie śródlądowych gospodarstw rybackich przez zwierzęta, zwłaszcza kormorany, czaple i wydry?
2) Czy zanikły przesłanki do użytkowania śrutowej broni palnej przez uprawnionych do rybactwa w celu odstrzału w/w zwierząt w obrębach hodowlanych?

[zobacz pismo]

Drukuj  
Ocena presji kormorana czarnego na ichtiofaunę Zalewu Koronowskiego.

W latach 2007/2008 w okresie od listopada do października. Autorzy badań:
dr inż. Bogdan Wziątek, prof. dr hab. Andrzej Martyniak

[zobacz wyniki badań]

 

Drukuj  
Dokumentujmy populacje kormoranów

Materiały na operat rybacki na jezioro Koronowskie zbierałem od jesieni 2004 r. Wówczas z kolegą ( przełom września/październik ) przepłynęliśmy cały zalew Koronowski. Kormoranów zauważyłem około 10 sztuk ( słownie dziesięć sztuk ). Wówczas przebywały jedynie w jednej zatoce koło ośrodka "Zacisze", a białych drzew od odchodów były 3 sztuki. Tak więc kormoran nie stanowił wtedy zagrożenia dla zbiornika.

Zalew przejąłem na początku 2006 r. We wrześniu 2007 stwierdziłem porażający wzrost liczebności kormorana. Powstało 5 nowych stanowisk.. Na trzech stanowiskach drzewa pokryte odchodami stanowiły pasy o długości przekraczającej 100 m. Na dwóch wyspach ( 50 x 20 m ) drzewa były w całości pokryte odchodami. Populację kormorana oceniłem na kilkaset sztuk -ponad 500 . Postanowiłem rozpocząć współpracę z Uniwersytetem. Efektem współpracy jest opracowanie „Ocena presji kormorana na ichtiofaunę zbiornika Koronowskiego". Opracowanie wykonali prof. A. Martyniak i dr. B. Wziątek. Badano pokarm kormorana. Uważam, iż na ten cel należy poświęcić środki finansowe ( niestety nie małe ), aby mieć argumenty o szkodliwości kormorana. Inni użytkownicy też powinni podobne analizy wykonać. Choćby aby wykazać, jak u mnie, że w ciągu 6 miesięcy kormorany zżarły ponad 4 tony narybku szczupaka.

Od roku 2006 intensywnie zarybiam zalew Koronowski narybkiem letnim sandacza. Także jezioro dzierżawione przez mojego rybaka o powierzchni ponad 100 ha zostało w 2006 r zarybione narybkiem letnim sandacza. Na tym jeziorze rybak wielokrotnie stwierdził żerowanie kormorana. Jednorazowo przylatywało do niego około 200 kormoranów. Jest to typowe jezioro sandaczowe, o głębokości do 4 metrów. Tak więc kormorany penetrowały cała wodę, od powierzchni do dna. Jesienią 2006 oraz latem 2007 r. pojedyńcze sztuki trafiały się w sieciach. Zarówno na Zalewie Koronowskim jak i na jeziorze u rybaka. Wiosną 2007r stwierdziliśmy duże śnięcia dorosłych tarlaków sandacza, spowodowane prawdopodobnie nagłym załamaniem pogody podczas tała. Temperatura spadła do minus 10 C przez prawie dwa tygodnie.

Jesienią 2008 r w odłowach na zalewie Koronowskim pokazały się sandacze o wielkości 0,8-1 kg. Prawdopodobnie pochodzą z zarybień w 2006. Natomiast rybak na swoim jeziorze wykonał na początku tego roku odłów niewodem pod lodem.

NIE ZŁOWIŁ ANI JEDNEGO SANDACZA. Jedynym wytłumaczeniem zniknięcia narybku sandacza jest jego wyżerowanie przez kormorany.
Na koniec nasuwa mi się dygresja:
-Niech Ci mądrzy urzędnicy, którzy nas rozliczają, tworzą bzdurne prawo, powiedzą w jaki sposób prowadzić gospodarkę rybacką tzw. „racjonalną” przy zapisach zgodnych z umowami z RZGW i mając kormorany, które niweczą wszelkie działania gospodarcze !

       

Jacek Kaczmarek

Witam!

To co się dzieje w tym roku z kormoranami na Jeziorsku i na stawach przechodzi ludzkie pojęcie, rzeź to mało powiedziane, ryby giną w męczarniach !

Kormoranów jest tyle, że nie da się już tego opanować !

Na stawach mam już straty sięgające ok.50.000 zł- jestem załamany!

Panie Karoń kormoran to nie tylko problem na stawach, ale także na wodach otwartych, tam jest całe zło !


U nas na Jeziorsku w rezerwacie kormorany mają hotel pięciogwiazdkowy a na stawach stołówkę za darmo! Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jestem bezsilny w walce z tym szkodnikiem!
Na zbiorniku mnożą się jak dzikie króliki! Tego jest normalnie plaga! Jeszcze trochę i w Zbiorniku nie będzie ryb!

Stado liczy około 2-3tys. szt a na jesień, kiedy się tu zlatują na przelotach, to jest czarno!

Bez możliwości niszczenia gniazd tego się nie ograniczy tak szybko! Jest to ptak zbyt inteligentny i trudny do strzelenia żeby populację w Polsce zredukować !

Mam kolegę ktory strzela, a i tak ma duże straty, bo na miejsce 1 strzelonego przylatuje 10 nowych!

        Pozdrawiam!

        Ichtiolog

        Igiel Tomasz

Drukuj  
KOMUNIKAT

Zarząd Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior Rzek i Zbiorników Zaporowych ZPRyb gorąco zachęca wszystkich dzierżawców z terenu działania RZGW Warszawa do wystąpienia o włączenie do umowy dzierżawy w trybie bez przetargowym wód - obwodów uzupełniających. Cała procedura trwa obecnie bardzo krótko, a podpisany aneks kończy kilkuletni spór.

Drukuj  
SPOTKANIE Z SENACKĄ KOMISJĄ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

W dniu 19.09.2008r. przedstawiciele Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych -ZPRyb- spotkali się w Gospodarstwie Rybackim w Szwaderkach z Senacką Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Udział wzięli też przedstawiciele władz lokalnych, kierownictwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Podczas powitania kol. M. Tymoszczuk zapoznał gości z historią i teraźniejszością swojego gospodarstwa. Wskazał ile wysiłku i fachowości kosztowało doprowadzenie firmy do stanu obecnego i jak wygląda dzień dzisiejszy. Następnie przy ognisku Prezes Zarządu Oddziału A. Abramczyk przedstawił zgromadzonym Senatorom problemy rybactwa, w rozwiązaniu których liczymy na pomoc Senatu.

Najistotniejsze z nich to:

 1. 1. Brak do tej pory możliwości skorzystania z branżowych (jedynych dostępnych dla rybactwa) funduszy unijnych – program 2007 – 20013 – późne wprowadzenie może grozić, że nie zostaną wykorzystane, a w konsekwencji zmniejszone limity na programy przyszłe. Apelujemy jednocześnie o maksymalne uproszczenie procedur
 2. 2. Kormorany – nadmiernie rozwinięta, objęta nieuzasadnioną ochroną gatunkową populacja. Rybaccy użytkownicy ponoszą bardzo duże straty w gospodarcze, które nie są w żaden sposób rekompensowane. Kormorany wyjadają ryby do 70 dkg. Szczególnie dotkliwe są straty w rocznikach młodszych, które jeszcze nie odbyły tarła oraz wyjadanie ryb przystępujących do tarła. Niszczone jest środowisko naturalne, zakłócane ekosystemy. Szacowana bardzo delikatnie liczba osobników kormorana na 100 000 szt. tylko aby przeżyć musi zjeść rocznie ok. 8 000 000kg ryb; rybacy w całej Polsce łowią w jeziorach i rzekach 300 000 kg, a razem z wędkarzami i kłusownikami –ok. 800 000kg/rok. Wyjście z sytuacji - zniesienie ochrony gatunkowej bądź odszkodowania
 3. 3. Czynsz w zbożu – nie ma żadnego przełożenia na rybactwo jeziorowe
 4. 4. Konieczność zmiany części przepisów (które się nie sprawdziły) z ukierunkowaniem na rybactwo a nie na urzędy – operaty (zbyt ścisłe dawki zarybieniowe itp. – służą urzędnikom a nie rybakom i stwarzają poważne ograniczenia i zagrożenia), zasady przeprowadzania przetargów, potrzeba wprowadzenia wymiarów ochronnych na niektóre gatunki ryb (okoń, płoć), zasady prowadzenia dokumentacji rybackiej (np. nieżyciowy i niemożliwy do wykonania zapis o podawaniu amatorskich połowów w rozbiciu na gatunki, mało elastyczny wzór protokołu zarybień, podawanie w protokole odłowu przeznaczenia złowionych ryb, wymiary sortymentów, gatunki obce. Obecnie obowiązujące przepisy powodują nadmierny rozrost biurokracji, coraz większą ilość „papierów” i zbędnych zaleceń, zarządzanie rybactwem przez osoby niekompetentne. Brak partnerskiej współpracy i pomocy przy rozwiązywaniu problemów
 5. 5. Zła struktura organizacyjna – RZGW pełniąca prawa właścicielskie nad rybactwem na wodach płynących podlega pod Ministra Środowiska, ANR rozliczający rybacką gospodarkę stawową pod Ministra Rolnictwa, pod niego podlega też Departament Rybactwa.
 6. 6. Konieczność ustawowego, obligatoryjnego przedłużania umów dzierżawy, na wniosek dzierżawców, gdy nie ma do nich zastrzeżeń (inwestycje, stabilizacja, perspektywy)
 7. 7. Konieczność konsultacji z przedstawicielami praktyki rybackiej przy tworzeniu i zmianach przepisów na etapie ich tworzenia, a nie dwa dni przed uzgodnieniami międzyresortowymi.
 8. 8. VAT na zezwolenia wędkarskie – 22%. W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb należy zaliczyć do produkcji podstawowej – VAT - 3% (mamy najświeższe interpretacje Izb Skarbowych). Wg Ustawy o VAT, co wynika głównie z błędnej interpretacji GUS kwalifikującej ten połów ryb nie jako rybactwo ale sport lub rekreację – 22%. Stwarza to problemy ze zbilansowaniem VAT w firmie i możliwość niekorzystnej interpretacji w czasie kontroli skarbowej. Dodatkowo przy zarybieniach należałoby rozbijać wpuszczony materiał na ten dla rybaków (3%) i wędkarzy (22%) co jest nieracjonalne, niemożliwe i zawsze stwarza punkt zaczepienia dla ww. kontroli. W krajach Unii zezwolenia są zwolnione z VAT, bądź jest on naliczany tak jak za odłowioną rybę. PZW jest zwolniony z tego podatku, co pozbawia pozostałych możliwości wolnorynkowej konkurencji
 9. 9. Nowa klasyfikacja PKD (wprowadzona od 2007r) w dziale rybołówstwo używa sformułowań odbiegających od polskiego prawa, jest nieprecyzyjna, ogranicza prowadzenie działalności, i znowu różnicuje połowy ryb na sportowe i profesjonalne – VAT - połów ryb jest rybołówstwem, bez względu na to jakiego używa się narzędzia.
 10. 10. Bardzo wysoka cena węgorza zarybieniowego (jedyny gatunek który musimy kupować), brak pomocy finansowej na zarybienia. Przy jednoczesnej niedrożności rzek, może skutkować wyginięciem z polskich wód śródlądowych. Być może rozwiązaniem byłoby dofinansowanie i obligatoryjne zarybienia w zależności od powierzchni. Unia szykuje program odbudowy populacji węgorza europejskiego, ale jest on bardzo restrykcyjny i nie uwzględnia struktury i charakteru rybactwa w Polsce.
 11. 11. Pomostowe emerytury dla rybaków śródlądowych i strażników PSRyb. Warunki pracy tych grup zawodowych są wyjątkowo trudne i niebezpieczne, często prowadzone w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (mróz, deszcz, przenikliwy wiatr), co sprzyja przyspieszonemu wyniszczaniu organizmu. Warunki ich pracy niewiele odbiegają od warunków pracy rybaków morskich, którzy znaleźli się w grupie wybrańców. Szacujemy, że z obu tych grup z emerytury pomostowej skorzystałoby maksymalnie od 20 – 27 osób rocznie.
 12. 12. PSR musi pozostać odrębną jednostką – nie można łączyć ze strażą leśną
 13. 13. Problemy z wykupem rybakówek, stawów – wycena, niechęć urzędników, długotrwałe procedury itd. Zgromadzonym przekazano materiały z konferencji w Żabieńcu, na której całościowo omówiono zagrożenia rybactwa śródlądowego w Polsce. Senatorowie wykazali olbrzymie zainteresowanie naszą działalnością i zadeklarowali pomoc przy rozwiązywaniu problemów. Spotkanie zakończyło zwiedzanie gospodarstwa (wylęgarnia, podchowalnia, obiekty stawowe, przetwórnia ryb, smażalnia, łowisko specjalne) i uroczysty obiad, w trakcie którego serwowano ryby wyhodowane bądź odłowione w Szwaderkach.

Drukuj  
Zebranie w Zalesiu

W dniu 02.10.2008r Oddział Rybackich Użytkowników Jezior Rzek i Zbiorników Zaporowych zorganizował w Zalesiu koło Barczewa spotkanie środowiska rybackiego z przedstawicielami administracji państwowej zajmującej się gospodarką wodną ,którą reprezentowali m.in.:

- mgr inż. Iwona Koza – wiceprezes KZGW

- mgr inż. Leszek Bagiński – Dyrektor RZGW W-wa

- mgr Małgorzata Kasperek-Kawałek – z-ca dyrektora RZGW W-wa ds. gospodarowania Majątkiem Skarbu Państwa

- inż. Henryk Jatczak –z-ca dyr. RZGW Gdańsk ds. zasobów wodnych

- dr Jarosław Sarnowski – Dyr. Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. W spotkaniu brali też udział zaproszeni goście – koledzy reprezentujący PZW z województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Spotkanie miało na celu wzajemne poznanie się, przedstawienie problemów i omówienie dalszej współpracy.Spotkanie rozpoczął Prezes Z P Ryb – K. Karoń, który w kilku słowach omówił przyczyny powstania i osiągnięcia Związku Producentów Ryb.

Prezes Oddziału A. Abramczyk przedstawił przyczyny powołania i stan organizacyjny Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych, oraz poinformował o przyczynach zwołania dzisiejszego spotkania.

Prezentacja multimedialna o Gospodarstwie Rybackim w Szwaderkach przedstawiona przez kol. Tymoszczuka, zobrazowała całą złożoność problemów dotyczących prowadzenia firmy rybackiej i wzajemne zależności pomiędzy jej poszczególnymi działami.

Dyr. Sarnowski omówił najczęściej występujące problemy związane z pracą inspektorów rybackich. Zadeklarował bardzo duże zainteresowanie Marszałka Województwa rozwojem naszej branży oraz daleko idącą pomoc przy rozwiązywaniu problemów rybactwa.

Prezes I. Koza przedstawiła usytuowanie prawne KZGW i RZGW oraz ich możliwości z tym związane.Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której omówiono min. kwestię komunikowania się przez RZGW z dzierżawcami, wymaganej dokumentacji, przedłużania kończących się umów, możliwości współpracy przy rozwiązywaniu problemów, przyspieszenie włączania cieków -obwodów uzupełniających- do umów, zarybiania karpiem wód otwartych („gatunki obce”), konieczności korekty podpisanych umów o rzeczy, których już nie dotyczą, złych przepisów dot. konkursów ofert itp..

Niestety czas nie pozwolił na omówienie wszystkich spraw dlatego ustalono, że spotkania takie odbywać będą się cyklicznie i w różnych regionach kraju, aby wszyscy dzierżawcy mogli się wypowiedzieć o nurtujących ich problemach i poznać z władzami RZGW.

 

Drukuj  
Artykuły prasowe, audycje
 1. O karpiach w „Krajobrazie Wielkopolskim” TVP2.
 2. Producenci ryb nie chcą płacić za wodę.
 3. Promocja ryb podczas Dożynek Rybackich na Lubelszczyźnie.
 4. Debata karpiowa - "Przedświąteczny spór o karpia".
 5. Spot filmowy w TVP INFO.

 1. Aktualne problemy stawiarzy.
 2. Bronić praw rybaków.
 3. Ceny karpia w 2019 r. a problemy polskich gospodarstw rybackich.
 4. Historia Złotego Potoku.
 5. Integracja środowiska rybackiego.
 6. Integracja środowiska rybackiego przed wojną.
 7. Istotne problemy gospodarstw rybackich.
 8. Jak karp ląduje na wigilijnym stole?
 9. Jest problem, czy go nie ma?
 10. Karp a sprawa polska.
 11. Karp na święta i na zdrowie.   
 12. Karp po wielkopolsku.
 13. Karp ruszył w drogę na wigilijny stół.
 14. Karpie z hipermarketu E. Leclerc na Ursynowie wygrały proces sądowy...
 15. Karpie znowu przed sądem (2018).
 16. Król karp.
 17. Lasy i leśnictwo.
 18. Nasze miasto.
 19. Na wigilię zjemy tylko chińskiego karpia?
 20. Niedobrze panie bobrze.
 21. Nie tylko z myślą o wigilijnym stole.
 22. Panel - w trosce o wodę.
 23. PAP – kormorany.
 24. Początki prywatyzacji gospodarstw rybackich.
 25. Poczułem wiatr.
 26. Podziękowanie Posła.
 27. Podziękowanie od Posła.
 28. Podziękowanie za wkład.
 29. Podziękowanie za piknik rybacki w Sejmie RP.
 30. Polska karpiem silna.
 31. Polskiego karpia zabraknie na wigilijnym stole?
 32. Powstało PTR.
 33. Powstanie Rady PTR.
 34. Poznań w markecie.
 35. Pożyteczne święta.
 36. Problemy wielkopolskich rybaków.
 37. Producenci ryb potrzebują więcej promocji, mniej biurokracji.
 38. Produkcja ryb słodkowodnych pod znakiem zapytania.
 39. Prywatyzacja gospodarstw rybackich.
 40. Przyszłość polskiego karpia.
 41. Pstrąg z wody, karp z hektara.
 42. Refleksje w sprawie obrotu żywym karpiem w Polsce.
 43. Rekompensaty wodno-środowiskowe czyli polskie piekło pod unijną flagą.
 44. Resortowy kubeł zimnej wody.
 45. Rybackie problemy.
 46. Rybactwo nie wykorzystało unijnych pieniędzy.
 47. Rybacy uradzili.
 48. Rybacy w Sierakowie.
 49. Ryby – interes nie tylko od święta.
 50. Ryby mają głos.
 51. Ryby nie mają głosu?
 52. Siewca – w trosce o wodę.
 53. Spotkanie wielkopolskich rybaków.
 54. Stan i problemy gospodarstw rybackich w latach 2004-2005.
 55. Stawy to nie tylko chów i hodowla ryb.
 56. Święto Rybaka 2017.
 57. Trudne rybołówstwo.
 58. Wiadomości z Targów Grune Woche.
 59. Woda jak i ziemia rodzić powinna.
 60. Wesele za cudze pieniądze.
 61. Wspólnie łatwiej.
 62. Wystąpienie w Senacie.
 63. Wystąpienie Prezesa ZPRyb podczas Święta Rybaka 2010.
 64. Wystąpienie Przewodniczącego RSK.
 65. Wywiad z Prezesem Zarządu ZPRyb, Panem K. Karoniem.
 66. WZPRyb - historia.
 67. WZPRyb w Poznaniu.
 68. II Zjazd WZPRyb.
 69. III Zjazd WZPRyb.
 70. Zagrożona hodowla karpia.
 71. Zanik opłacalności produkcji karpi w Polsce.
 72. Zapytajcie rybaków.
 73. Zawzięli się na ryby.
 74. Złote Hipolity rozdane.
 75. ZPRyb na posiedzeniu Sejmowej Komisji.
 76. Z wizytą u Róży.
 77. Z życia Towarzystwa I.
 78. Z życia Towarzystwa II.
 79. Z życia Towarzystwa III.
 80. Z życia Towarzystwa IV.
 81. Związek Producentów Ryb walczy o środki wodno-środowiskowe.
 82. Z wizytą w... - "Święto Rybaka 2014"

 

 

 

 

 

Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |