Szukaj
 
Drukuj  
 
Aktualności

Przypominam, że zgodnie z §10 pkt.4 znowelizowanego Rozporządzenia MRiRW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (poz.326) na użytkowniku rybackim ciąży obowiązek przekazania do katastru wodnego kopii zestawienia rocznego „nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zestawienie roczne zostało sporządzone”
Dodatkowo, jeżeli umowa to przewiduje, do katastru wodnego przekazać należy również kopię operatu rybackiego w dniu jej podpisania.

Złożenie dokumentów w ramach rozliczenia rocznego nie jest jednoznaczne z wypełnieniem tego obowiązku. Kopię zestawień (w formie papierowej) należy składać oddzielnie do Zespołu ds. Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego.
Andrzej Abramczyk
- Prezes Oddziału Rybackich Użytkowników... ZPRyb

  

W dniu 11.12.2012 r. w Sejmie RP odbyło się Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone omówieniu wystąpienia wędkarzy i samorządów lokalnych, dotyczącego "rabunkowej" gospodarki w obwodach rybackich prowadzonej przez użytkowników i związanego z tym zmniejszenia ilości ryb.

  Czytaj więcej...
Strona 1 z 2First   Previous   [1]  2  Next   Ostatni   


Drukuj  
XVI Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych
Drukuj  
Pismo w sprawie operatu rybackiego
Drukuj  
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 19 lutego 2010 r. w Olsztynie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału „Jeziorowców”. Spotkanie poprowadził Kol. Andrzej Abramczyk wraz z Kol. Jerzym Bobrowskim. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście: P. Anna Hornatkiewicz- Żbik z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, P. Prof. Bogusław Zdanowski - Dyrektor IRŚ w Olsztynie, przedstawiciel ARiMR Olsztyn oraz Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie.

Na zebraniu zaproszeni goście poruszyli ciekawe i ważne tematy dotyczące Rybactwa, m.in.:

- podjęte przez Konwent Marszałków działania w stosunku do nadmiernie rozwiniętej populacji kormorana,

- aktualne problemy związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013,

- problem kłusownictwa i projekty reorganizacji PSR.

Wybrano nowe władze Zarządu Oddziału w następujących osobach:

- Andrzej Abramczyk – Prezes Zarządu (Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku),

- Piotr Olechnowski – zastępca Prezesa (Gospodarstwo Rybackie Sława),

- Andrzej Dmuchowski – Sekretarz (Gospodarstwo Rybackie Iławą),

- Marek Kragiel – członek Zarządu (Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy”),

- Mirosław Tymoszczuk - członek Zarządu (Gospodarstwo Rybackie Szwaderki),

- Jacek Kaczmarek - członek Zarządu (Gospodarstwo Rybackie Koronowo).

Prezes Oddziału Kol. Andrzej Abramczyk przedstawił następujące kierunki działań na 2010 rok, w tym m.in.:

 

   1. Stworzenie podstaw prawnych do bezprzetargowego przedłużania umów dzierżawy, a tym samym zapewnienie trwałości i stabilizacji gospodarstw rybackich.

   2. Wypracowanie nowego modelu rybactwa poprzez aktywne uczestniczenie w procesach legislacyjnych dotyczących branży, a w szczególności przy nowelizacji rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o rybactwie. Aktywny udział w dyskusjach i konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami powinien wypracować taki kształt przepisów prawnych (operaty, formuła konkursów na rybackie użytkowanie, zawartość operatów, itp.), aby służyły one przede wszystkim zrównoważonemu rozwojowi rybactwa i temu były podporządkowane.

   3. Prowadzenie czynnych działań w celu ograniczenia negatywnego wpływu na ekosystemy nadmiernie rozwiniętych populacji rybożernych zwierząt chronionych.

   4. Szeroka współpraca z instytucjami z otoczenia i zarządzającymi rybactwem.

   5. Kontynuacja niedokończonych przez obecny Zarząd spraw.

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych za okres 04.07.2008 r. – 19.02.2010 r.

Brak jakiejkolwiek organizacji reprezentującej na zewnątrz rybackich użytkowników wód płynących oraz szereg problemów, z którymi borykali się dzierżawcy był impulsem do założenia 4 lipca 2008r. Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych. Celem nadrzędnym tej inicjatywy miała być konkretna pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych, organizacyjnych oraz udział w procesach legislacyjnych przy wykorzystaniu ustawowego umocowania Związku Producentów Ryb jako związku branżowego i zawodowego.

Na pierwszy zebraniu wybrano Zarząd w składzie:

   1. Andrzej Abramczyk – Prezes Zarządu (Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku)

   2. Piotr Olechnowski – zastępca Prezesa (Gospodarstwo Rybackie Sława)

   3. Andrzej Dmuchowski – Sekretarz (Gospodarstwo Rybackie Iława)

   4. Marek Kragiel – członek Zarządu (Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy”)

   5. Mirosław Tymoszczuk - członek Zarządu (Gospodarstwo Rybackie Szwaderki)

   6. Jacek Kaczmarek - członek Zarządu (Gospodarstwo Rybackie Koronowo)

Przed Zarządem postawiono następujące zadania:

   1. reprezentowanie środowiska na forum zewnętrznym – nasi przedstawiciele uczestniczyli w szeregu spotkań, narad i konsultacji na różnym szczeblu, co zaowocowało powołaniem ich do m.in. Komitetu Monitorującego PO Ryby 2007-2013, zespołu doradczego przy Prezesie ANR, Zespołu do spraw zarybiania.

   2. zmiana obowiązujących przepisów prawa w kierunku prorybackim, czynny udział w pracach związanych z wdrażaniem rybackich programów pomocowych – aktywnie uczestniczyliśmy w pracach nad nowelizacją Ustawy o rybactwie - uwzględniono w niej szereg zgłaszanych przez nas poprawek. Nasze uwagi zostały również wzięte pod uwagę w trakcie wielokrotnych konsultacji poświęconych rozporządzeniom związanych z wprowadzeniem i działaniem PO Ryby 2007-2013

   3. zracjonalizowanie czynszów i perspektywiczne ustabilizowanie umów dzierżawnych – uczestniczyliśmy w konsultacjach dotyczących nowelizacji Ustawy o ustroju rolnym, której wejście w życie da podstawy prawne do dostosowania czynszu dzierżawnego do specyfiki rybactwa. Na wielu spotkaniach poruszaliśmy problem niezrozumiałego dla nas braku możliwości automatycznego przedłużania posiadanych przez umów dzierżaw, co pozwoliłoby nam prowadzenie perspektywicznej, ustabilizowanej gospodarki rybackiej oraz polityki inwestycyjnej. Nasze apele spotkały się ze zrozumieniem decydentów z MRiRW. Otrzymaliśmy zapewnienie, że problem ten zostanie rozwiązany podczas prac związanych z nowelizacją rozporządzeń związanych z Ustawą o rybactwie.

   4. rozwiązanie problemu strat i degradacji wód spowodowanych przez drapieżniki, głównie kormorana czarnego – problem ten zgłaszaliśmy w trakcie wielu spotkań na różnym szczeblu. Ich efektem jest m.in. wniesienie przez posła Cichonia interpelacji w tej sprawie, pismo (stanowisko) Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego skierowane do Ministra Środowiska, pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który następnie wystąpił do Ministra Środowiska o pilne rozwiązanie problemu nadmiernie rozwiniętych populacji chronionych zwierząt rybożernych. Na zlecenie Marszałka Województwa pierwszy raz rzetelnie policzono ilość ptaków gniazdujących na terenie Warmii i Mazur oraz wykonano analizę skutków dla ekosystemów związanych działalnością ptaków. Przed WSA w Warszawie toczy się obecnie proces przeciwko GDOŚ w związku z utrzymaniem w mocy szkodliwej gospodarczo i ekologicznie decyzji wydanej przez RDOŚ w Olsztynie.

   5. ujednolicenie stawki VAT na zezwolenia na amatorski połów ryb – przeprowadzono szereg rozmów, przede wszystkim z przedstawicielami GUS, których naszym zdaniem błędna interpretacja powoduje problem. Ponieważ nasze argumenty rozbiły się o mur urzędniczej niemocy, postanowiliśmy, że rozwiązaniem będzie wyjaśnienie przepisów dokonane przez Sąd. Temat prowadzi Gospodarstwo Rybackie w Iławie.

   6. współdziałanie przy stworzeniu prawidłowego planu gospodarowania węgorzem – uczestniczyliśmy w konsultacjach dotyczących stworzenia ogólnopolskiego planu gospodarowania węgorzem. Większość naszych uwag została uwzględniona.

   7. pomoc dzierżawcom rybackim w rozwiązywaniu problemów z jednostkami nadzorującymi – wielokrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami administracji, w celu rozwiązania problemów zarówno ogólnych jak i indywidualnych. Ich efektem było m.in. włączenie cieków leżących w dzierżawionych obwodach do tzw. umów agencyjnych, wyjaśnienie niejasności związanych z zarybianiem akwenów karpiem i innymi gatunkami mylnie nazywanymi obcymi itp.. Niestety, mimo naszych deklaracji współpracy, wciąż nie możemy znaleźć wspólnego języka z przedstawicielami niektórych RZGW

   8. współpraca z innymi organizacjami rybackimi, instytucjami naukowymi, samorządowymi i administracyjnymi – w trakcie kadencji wielokrotnie współpracowaliśmy z kolegami z PTRyb, PZW, Stowarzyszeniem Producentów Ryb Łososiowych, czy organizacjami zrzeszającymi rybaków morskich i zalewowych. Dotyczyła ona głównie uzgadniania wspólnego stanowiska w sprawach rybackich na etapie prac legislacyjnych, tez wystąpień itp.. Bardzo dobrze układa się współdziałanie z PSR oraz władzami i pracownikami samorządowymi różnych szczebli a przede wszystkim Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, który w sposób szczególny jest otwarty na problemy rybaków. Bardzo duże wsparcie otrzymujemy ze strony Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Dotyczy to nie tylko wykonywania bezpłatnie potrzebnych Związkowi ekspertyz, opinii i analiz naukowych, ale przede wszystkim pełnym, oficjalnym popieraniu naszych inicjatyw i postulatów. Duże poparcie otrzymujemy ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego pracownicy coraz szerzej dostrzegają ważną rolę użytkowników rybackich w procesach decyzyjnych. W ostatnim czasie dużego znaczenia nabrała owocna współpraca nawiązana przez Zarząd Oddziału z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarówno na szczeblu centralnym, jak i Oddziałów terenowych.

W trakcie kadencji Zarząd Oddziału zorganizował m.in. spotkanie z Senacką Komisją Rolnictwa, władzami KZGW i RZGW oraz szkolenie dotyczące pozyskania środków unijnych. Szczegółowe kalendarium przedstawia się następująco: 03.06.2008r. - spotkanie w Żabieńcu – przedstawiciele MRiRW, ANR, nauki i praktyki

24.07.2008r. - spotkanie z dyr. Zdanowskim. Omówiono współpracę przy tworzeniu nowego prawa rybackiego

04.08.2008r. - narada w Warszawie - ANR - omówiono szereg spraw dotyczących rybactwa w tym m.in.sprawa czynszu w pszenicy, wykupu i ceny wykupu majątku i rybakówek, pomoc dla rybaków w trudnej sytuacji niezależnej od nich, dokumentacji geodezyjnej, zabezpieczenia wykupu majątku. Powołano zespół doradczy przy prezesie ANR w skład którego wszedł A. Abramczyk i A. Dmuchowski

06.08.2008r. - spotkanie z posłem Januszem Cichoniem. Przedstawiono aktualne problemy.

Uzyskano ofertę współpracy i poparcia w sprawie kormoranów, Vat i RZGW.

11.08.2008r. - wysłano pismo do posła – J. Cichonia w sprawie interwencji u Ministra Środowiska –kormorany; Poseł zgłosił interpelację (5012). Obecnie przesłaliśmy mu komentarz do odpowiedzi ministerstwa, podparty artykułami prasowymi i opracowaniami z zalewu Koronowskiego i Włocławskiego

12.08.2008r.- spotkanie w Gdyni z inicjatywy Min. Rolnictwa w sprawie programu operacyjnego –uczestniczył Jacek Kaczmarek

26.08.2008r. – szkolenie w sprawie funduszy unijnych – Przysiek – J. Kaczmarek

11.09.2008r. – spotkanie w RZGW W-wa – Abramczyk, Kragiel, Tymoszczuk. Omówiono bieżące problemy

13.09.2008r. - spotkanie w Toruniu z Prezesem KZGW – A. Sadurskim. Omówiono bieżące problemy.

Ustalono stanowisko KZGW w sprawie rozwiązywania umów, czy ich nie przedłużania. A.Abramczyk, H. Kulas

19.09.2008r. - spotkanie w Szwaderkach i Ostródzie z Senacką Komisją Rolnictwa. Przedstawionoproblemy środowiska. A. Abramczyk, H. Kulas, M. Tymoszczuk, M. Kragiel. Przekazano materiały z konferencji w Żabieńcu.

25.09.2008r. - Konferencja Rybacka na Litwie – A. Dmuchowski

29.09.2008r. - spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu planu gospodarowania zasobami węgorzaeuropejskiego sporządzanego dla wód Polski – wniesiono uwagi – program zbyt restrykcyjny i nie uwzględniający obecnej sytuacji. Zaproponowano wprowadzenie planu w rozbiciu na regiony, do czasu rozwiązania sprawy drożności rzek i kormorana, zakup od rybaków tarlaków węgorza przy jednoczesnym dotowaniu zarybień. Zgodzono się na zwiększenie wymiaru ochronnego do 50 cm oraz ograniczenie odłowów przez wędkarzy do 2 szt. na dobę. Uczestniczyli – A. Abramczyk, K. Skorupa, I. Zieliński, H. Kulas, M. Tymoszczuk, M. Kragiel

02.10.2008r. - spotkanie Oddziału z władzami KZGW (I. Koza) i RZGW W-wa, Gdańsk, UrzęduMarszałkowskiego w Olsztynie i IRŚ

22.09-10.10.2008r. - wystąpiono do IRŚ w sprawie opinii nt. gatunków tzw. obcych. Otrzymaną opinię wraz z odpowiednim komentarzem wysłano do RZGW W-wa i U. Marsz. W Olsztynie i Toruniu

21.10.2008r. - spotkanie w Przysieku – A. Dmuchowski – wypracowanie stanowiska w sprawie rozporządzenia dot. procedury pozyskiwania środków unijnych i ustawy o ustroju rolnym

16.12.2008; 13.01; 29.01.2009r. - narada w Ministerstwie Rolnictwa w sprawie nowelizacji ustawy o rybactwie – A. Abramczyk, J. Bobrowski, H. Kulas, M. Kragiel, A. Dmuchowski

23.02.2009r. - posiedzenie Zespołu do spraw Zarybiania - Gdańsk (A. Dmuchowski)

19.03.2009r. – spotkanie robocze w RZGW W-wa – A. Abramczyk, M. Tymoszczuk, M. Kragiel – temat interpretacji i rozliczania starych umów – ustalono stanowiska stron

23-24.04.2009r. – Dymaczewo k/Poznania – zebranie robocze w sprawie PROW – A. Abramczyk

27.04.2009r. – pisemne protesty w sprawie kormorana

28-29.04.2009r. – Przysiek - zebranie robocze w sprawie PROW –A. Dmuchowski

08.05.2009r. – Żabieniec – konsultacje w sprawie PROW – A. Abramczyk, A. Dmuchowski

18.05.2009r. – GDOŚ – rozmowy w sprawie Rozporządzenia wykonawczego do Ustawy O ochronieprzyrody – A. Abramczyk

18-19.05.2009r. – Ożarów – komitet monitorujący PROW – A. Abramczyk

08.06.2009r. – ANR Warszawa – spotkanie z Prezesem – omówienie spraw związanych z wykupywaniem nieruchomości –A. Abramczyk, A. Dmuchowski

19.06.2009r. – Braniewo posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Woj. W-M – omówienie spraw rybackich - A. Abramczyk, M. Tymoszczuk

30.06-01.07.2009r. – Przysiek konsultacje PROW – A. Abramczyk, M. Kragiel

04.08.2009r.. – wysłano do Krajowej Rady Izb rolniczych negatywną opinię na temat propozycji zmian do Ustawy o rybactwie zgłoszonych przez Pomorską IR

05.08 i 25.08.2009r.– Warszawa – konsultacje –oś IV – A. Abramczyk

25.09.2009r. – szkolenie warsztatowe z osi 2 – Iława

27.01.2010r. – posiedzenie Komitetu Monitorującego – Warszawa –A. Abramczyk

09.02.2010r. – MRiRW spotkanie w sprawie przesunięcia środków w osi 2 PO Ryby

Oddział tworzy obecnie 21 gospodarstw z terenu całej Polski, użytkujących ponad 75.000 ha wód. Dowodem uznania naszej dotychczasowej pracy było wybranie do władz Związku Producentów Ryb 4 członków naszego Oddziału, z czego dwóch pełni funkcję wiceprezesów. Dodatkowo, kol. A. Dmuchowski został członkiem Komisji Rewizyjnej.

Podsumowując należy stwierdzić, ze idea powołania Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych okazała się słuszna. Dzięki naszym inicjatywom przypomnieliśmy, że rybactwo jeziorowe to też składnik szeroko pojętej akwakultury, a problemy naszego środowiska są równie ważne i w końcu należy się nad nimi pochylić i próbować rozwiązać. Niewątpliwie zrobiliśmy dużo, ale jest to dopiero początek drogi. Do najważniejszych zadań, które czekać będą przyszły Zarząd zaliczyłbym:

   1. Stworzenie podstaw prawnych do bezprzetargowego przedłużania umów dzierżawy, a tym samym zapewnienie trwałości i stabilizacji naszych firm

   2. Wypracowanie nowego modelu rybactwa poprzez aktywne uczestniczenie w procesach legislacyjnych dotyczących naszej branży, a w szczególności przy nowelizacji rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o rybactwie. Musimy w dyskusjach i konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami wypracować taki kształt przepisów prawnych (operaty, formuła konkursów na rybackie użytkowanie, zawartość operatów itp.), aby służyły one przede wszystkim zrównoważonemu rozwojowi rybactwa i temu były podporządkowane.

   3. Prowadzenie czynnych działań w celu ograniczenia negatywnego wpływu na ekosystemy nadmiernie rozwiniętych populacji rybożernych zwierząt chronionych

   4. Szeroka współpraca z instytucjami z otoczenia i zarządzającymi rybactwem.

   5. Kontynuacja niedokończonych przez obecny Zarząd spraw

W tym miejscu, w imieniu własnym chciałbym serdecznie podziękować członkom ustępującego Zarządu za ich zaangażowanie i poświęcenie czasu na tę społeczną przecież pracę. W imieniu Zarządu - wszystkim członkom Oddziału za udzielaną pomoc. W imieniu Oddziału – wszystkim, którzy wspierali nas w naszych poczynaniach.

Senatorowie na Warmii i Mazurach.
Drukuj  
W dniu 25.09.2009r.
Drukuj  
Spotkanie z Panem Posłem Cichoniem
Drukuj  
Stanowisko Instytutu Rybactwa Śródlądowego
Drukuj  
Ocena presji kormorana czarnego na ichtiofaunę Zalewu Koronowskiego.
Drukuj  
Dokumentujmy populacje kormoranów
Drukuj  
KOMUNIKAT
Drukuj  
SPOTKANIE Z SENACKĄ KOMISJĄ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Drukuj  
Zebranie w Zalesiu
Drukuj  
Artykuły prasowe, audycje
Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj