Szukaj
 
 
Historia i istota działalności organizacji

 

     Związek Producentów Ryb – Organizacja Producentów jest organizacją branżową, działającą na podstawie przepisów ustawy z 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. 32 poz. 217) oraz Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o Organizacji Rynku Rybnego  (Dz. U. 34, poz. 217) i Statutu Uznanej Organizacji Producentów. Posiada zagwarantowany ustawowo status reprezentacji producentów ryb wobec organów Państwa. Prowadzi działalność opartą głównie na pracy społecznej swych członków. Działalność statutowa finansowana jest ze składek członkowskich. Siedzibą Związku jest miasto Poznań, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

     Związek Producentów Ryb powstał w 1916 r. w Warszawie. Była to bardzo prężna organizacja, skupiająca największych polskich hodowców ryb. Posiadała w Warszawie „dom własny” na ul. Rybaki 18. Prowadziła intensywną, wielokierunkową działalność gospodarczą i handlową. Po 1948 r, w wyniku zmian ustrojowych w Polsce, Związek zlikwidowano.
     Integracyjne działania hodowców ryb na terenie Wielkopolski rozpoczęły się 11.10.1978 roku I Zjazdem, na którym powołano do życia Wielkopolskie Zrzeszenie Producentów Ryb w Poznaniu, które działało na terenie byłych województw; poznańskiego, leszczyńskiego, kaliskiego, konińskiego i pilskiego. W dniu 29.06.1982 roku na II Zjeździe Zrzeszenia dokonano przekształcenia w Wielkopolski Związek Producentów Ryb w Poznaniu, zaś 28.06.2001 r. na kolejnym Zjeździe dokonano przekształcenia Wielkopolskiego Związku Producentów Ryb w Związek Producentów Ryb, działający na terenie całego kraju.

      W różnych okresach działalności, liczebność organizacji to kilkuset członków gospodarujących w sumie na 16.404 ha stawów i 15.771 ha jezior.

      Reaktywowanie działalności Związku nastąpiło w 2001 r. w Poznaniu.

     Dostosowując się do wymogów współczesnej sytuacji w ramach UE, ZPRyb udoskonalił swą działalność i uzyskał status uznanej organizacji producentów - z dniem 29 lutego 2012 r. został wpisany do rejestru uznanych organizacji producentów, prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
     Istotą działania Związku Producentów Ryb jest zrzeszanie producentów ryb z terenu całej Polski, pomaganie im w organizowaniu i udoskonalaniu chowu i hodowli ryb, dbałość o majątek i środowisko hydrotechniczne i przyrodnicze obiektów rybackich, podnoszenie poziomu społeczno–zawodowego członków oraz reprezentowanie interesów społeczno-zawodowych rybaków wobec organów państwa.
     Działalność Związku Producentów Ryb polega głównie na:
     1. Bieżącym analizowaniu sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw rybackich i podejmowanie na tej podstawie stosownych działań, chroniących interesy zawodowe rybaków.
     2. Konsultacjach społecznych aktów prawnych, dotyczących rybactwa, otrzymywanych od organów państwa do konsultacji. Związek analizuje otrzymywane projekty, konsultuje je z zainteresowanymi organizacjami i instytucjami, Krajową Radą Izb Rolniczych i na tej podstawie opracowane opinie, przesyła do organów Państwa, które wielokrotnie je uwzględniają.
     3. Przeprowadzaniu szkoleń i kursokonferencji doskonalących na bieżąco wiedzę zawodową rybaków. Przeprowadza kwalifikowane kursy dla rybaków, które dają niezbędne uprawnienia w obsłudze gospodarstwa rybackiego.
     4. Nadzorowaniu, wspólnie z weterynarią, jakości produkcji karpi i na tej podstawie nadaje certyfikaty „Najwyższej Jakości Karpia Królewskiego” oraz  „Najwyższej Jakości Pstrąga” pod godłem „Najlepsze w Polsce” - zarejestrowanym w Polsce i UE certyfikatem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
     5. Przeprowadzaniu akcji promocji spożycia ryb przez polskie społeczeństwo i organizowanie pokazów kulinarnych z wykorzystaniem mięsa ryb. Jest również inicjatorem wielu innych przedsięwzięć promujących rybactwo jak np. „Piknik Rybacki” w Sejmie RP, posiedzenia wyjazdowe Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do gospodarstw rybackich, które są doskonałą okazją do zapoznania władz kraju z problemami rybaków na śródlądziu oraz promowania ich produktów.
     6. Podejmowaniu działań interwencyjnych w trudnych sprawach dotyczących członków Związku.
     7. Związek organizuje obchody Święta Rybaka, Bale Rybaka i wycieczki, których celem je
st nawiązywanie więzi koleżeńskich i popularyzowanie wielowiekowej tradycji rybactwa w Polsce.
  
     Związek Producentów Ryb posiada sztandar oraz złotą odznakę honorową „Za zasługi dla rybactwa”, która jest przyznawana przez Zarząd Związku osobom wybitnie zasłużonym dla rybactwa.
Od chwili reaktywowania swojej działalności w 2001 r., ZPRyb prowadzi bardzo intensywną, skuteczną, wielokierunkową działalność. W 2016 r., ZPRyb obchodził Jubileusz 100-lecia powstania i działalności.

Powstał Oddział Związku Producentów Ryb woj. łódzkiego

W dniu 31 marca 2006 r. na zebraniu w Pęczniewie zadeklarowało wstąpienie do ZPR 14 hodowców ryb z woj. łódzkiego.

Pozwoliło to na uruchomienie Oddziału Łódzkiego ZPR. Oddział zrzesza 20 największych gospodarstw rybackich województwa łódzkiego. [zobacz zdjęcie]

Oddziałem Łódzkim ZPR kierować będzie Zarząd Oddziału:

       1. Zbigniew Rakowski z Pęczniewa - Prezes Zarządu

       2. Kazimierz Rak z Łyszkowic - v-ce Prezes Zarządu

       3. Tadeusz Radziej z Czajkowa - sekretarz Zarządu

       4. Henryk Suchanowski z Adamowa - skarbnik Zarządu

       5. Robert Bratoń z Koniecpola - członek Zarządu

       6. Piotr Woźniak z Dziepółci - członek Zarządu

Drukuj  
Dobra wiadomość!!!

6 lutego 2006 r. w dzienniku ustaw RP opublikowano rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.01.2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach "Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006".

Tak więc nastąpiła długo oczekiwana nowelizacja, w której wyniku zatwierdzono możliwość zakupu środków specjalistycznego transportu ryb dla potrzeb rybackich gospodarstw stawowych, jeziorowych, itd.. uruchamiając możliwość uzyskania dopłat z "SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006".

Drukuj  

Dnia 15 września 2005 roku Związek Producentów Ryb rozpoczął czwartą kadencję działalności podczas I Nadzwyczajnego Zjazdu Wielkopolskiego Związku Producentów Ryb w dniu 29.06.2001 r. w Poznaniu.

  Czytaj więcej...


Uchwała programowa IV Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego

W wyniku wysłuchania sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, dyskusji nad sprawozdaniami oraz wolnych głosów i wniosków ze strony Delegatów, uczestniczących w Zjeździe, Komisja przedstawia projekt uchwały programowej dla działalności na następną kadencję.

 

Uchwała programowa
IV Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Związku Producentów Ryb
w Błażejewku w dniu 15 września 2005 r.

 

Zjazd powołał 3 osobową Komisję Uchwał i Wniosków, w składzie:

1. Bernard Lubiatowski - Przewodniczący
2. Anna Sobczak      - Członek
3. Paweł Szudrowicz - Członek

W wyniku wysłuchania sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, dyskusji nad sprawozdaniami oraz wolnych głosów i wniosków ze strony Delegatów, uczestniczących w Zjeździe, Komisja przedstawia projekt uchwały programowej dla działalności na następną kadencję:

1. Wystąpić do Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o ujednolicenie wycen nieruchomości rolnych na terenie całego kraju.
2. Starać się o uzyskanie dopłat rolno - środowiskowych do produkcji stawowej oraz uznanie modernizacji stawów jako działania znacząco wpływające na poprawę środowiska i zmienić dotychczasową dotację 40% na 70%, jak również uzyskać dopłaty do wapnowania stawów.
3. Złożyć wniosek o obniżenie czynszu dzierżawnego dla gospodarujących na obrzeżach i otulinach Parków Narodowych, Krajobrazowych (terenach chronionych).
4. Rozpatrzyć możliwość obniżenia składki w pierwszym roku dla członków wstępujących, celem zachęcenia nowych członków.
5. Uczestnictwo ZPR w pracach nad promocją ryb.
6. Podjęcie przez ZPR działań, zmierzających do uchwalenia nowej ustawy o rybactwie śródlądowym.
7. Kontynuować działania zmierzające do stworzenia możliwości posiadania przez rybaków broni palnej śrutowej do ochrony stawów.
8. Rozpocząć działania zmierzające do uzyskania odszkodowań za szkody powodowane przez orły (bieliki, przednie, rybołowy), łabędzie, łyski i norki amerykańskie.
9. Poinformować członków ZPR o wymaganych warunkach transportu żywych ryb.
10. Rozpatrzyć możliwość organizacji ogólnopolskiej Sieci Wymiany Informacji Rybackiej SWIR) w zakresie rybactwa śródlądowego.
11. Przygotować stronę internetową ZPR.
12. Zwrócić się do MR i RW i Prezesa AR i MR z prośbą o przyspieszenia korekt i uproszczeń w sprawie trybu i warunków udzielania pomocy w ramach SPO.
13. Wystąpić do MR i RW o przyspieszenie wdrażania Rozporządzenia UE Nr 1595/2004 1595/2004, które umożliwią pomoc krajową dla małych i średnich przedsiębiorstw rybackich.
14. Rozpatrzyć możliwość stworzenia wewnętrznej giełdy ZPR dla zgłaszania sprzedaży przez członków materiału zarybieniowego i ryb handlowych.

 

Przewodniczący Komisji

Mgr inż. Bernard Lubiatowski
Drukuj  
Informacje z bieżącej działalności Zarządu ZPR

   1. Opracowano dokumentację merytoryczną ze Zjazdu w Błażejewku do Sądu Rejestrowgo w celu uzyskania wpisu zmian personalnych i statutowych. Postanowienie o akceptacji otrzymano z Sądu Rejonowego w Poznaniu w dniu 1 grudnia 2005 r.

   2. Opracowanie dokumentacji i wniosek o dofinansowanie ze szkolenia w Błażejwku i złożono do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu w dniu 17 pażdziernika 2005 r.

   3. Do ministra Pilarczyka przesłano interwencje o przyspieszenia uruchomienia środków unijnych SPO na zakup specjalistycznych środków transportu do przewozu ryb

   4. Zgłoszenie Prezesa Krzysztofa Karonia do pracy w zespole Ministerstwa Rolnictwa ds. programu Operacyjnego "Rozwój sektora Rybołówstwa i obszarów nadbrzeżnych w latach 2007-2013 r.

   5. Złożono w odpowiedzi na pismo Ministerstwa Rolnictwa propozycje dotyczące uproszczenie i poprawienie środowiska regulacyjnego Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej .

   6. Skierowano do Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa zapytanie w sprawie rejestracji od 01.01.2006 r. obrotu paszami dla ryb i obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii działań na rynku pasz. Wzór zgłoszenia rozesłano do wszystkich członków.

   7. Do nowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela złożono w dniu 9 grudnia 2005r. odpowiedz z wyszczególnieniem celów I i II rzędu istotnych dla rybactwa śródlądowego.

   8. Do 24 lutego Br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oczekuje założeń i wniosków do projektu zmiany o rybactwie śródlądowym.

   9. Przygotowanie strony internetowej ZPR

Drukuj  
STATUT ZPRyb-OP
Drukuj  
DEKLARACJA

 Deklaracja przystąpienia do Związku Producentów Ryb w Poznaniu dokument Word do wydruku

POBIERZ

Drukuj  
Artykuły prasowe, audycje
 1. O karpiach w „Krajobrazie Wielkopolskim” TVP2.
 2. Producenci ryb nie chcą płacić za wodę.
 3. Promocja ryb podczas Dożynek Rybackich na Lubelszczyźnie.
 4. Debata karpiowa - "Przedświąteczny spór o karpia".
 5. Spot filmowy w TVP INFO.

 1. Aktualne problemy stawiarzy.
 2. Bronić praw rybaków.
 3. Ceny karpia w 2019 r. a problemy polskich gospodarstw rybackich.
 4. Historia Złotego Potoku.
 5. Integracja środowiska rybackiego.
 6. Integracja środowiska rybackiego przed wojną.
 7. Istotne problemy gospodarstw rybackich.
 8. Jak karp ląduje na wigilijnym stole?
 9. Jest problem, czy go nie ma?
 10. Karp a sprawa polska.
 11. Karp na święta i na zdrowie.   
 12. Karp po wielkopolsku.
 13. Karp ruszył w drogę na wigilijny stół.
 14. Karpie z hipermarketu E. Leclerc na Ursynowie wygrały proces sądowy...
 15. Karpie znowu przed sądem (2018).
 16. Król karp.
 17. Lasy i leśnictwo.
 18. Nasze miasto.
 19. Na wigilię zjemy tylko chińskiego karpia?
 20. Niedobrze panie bobrze.
 21. Nie tylko z myślą o wigilijnym stole.
 22. Panel - w trosce o wodę.
 23. PAP – kormorany.
 24. Początki prywatyzacji gospodarstw rybackich.
 25. Poczułem wiatr.
 26. Podziękowanie Posła.
 27. Podziękowanie od Posła.
 28. Podziękowanie za wkład.
 29. Podziękowanie za piknik rybacki w Sejmie RP.
 30. Polska karpiem silna.
 31. Polskiego karpia zabraknie na wigilijnym stole?
 32. Powstało PTR.
 33. Powstanie Rady PTR.
 34. Poznań w markecie.
 35. Pożyteczne święta.
 36. Problemy wielkopolskich rybaków.
 37. Producenci ryb potrzebują więcej promocji, mniej biurokracji.
 38. Produkcja ryb słodkowodnych pod znakiem zapytania.
 39. Prywatyzacja gospodarstw rybackich.
 40. Przyszłość polskiego karpia.
 41. Pstrąg z wody, karp z hektara.
 42. Refleksje w sprawie obrotu żywym karpiem w Polsce.
 43. Rekompensaty wodno-środowiskowe czyli polskie piekło pod unijną flagą.
 44. Resortowy kubeł zimnej wody.
 45. Rybackie problemy.
 46. Rybactwo nie wykorzystało unijnych pieniędzy.
 47. Rybacy uradzili.
 48. Rybacy w Sierakowie.
 49. Ryby – interes nie tylko od święta.
 50. Ryby mają głos.
 51. Ryby nie mają głosu?
 52. Siewca – w trosce o wodę.
 53. Spotkanie wielkopolskich rybaków.
 54. Stan i problemy gospodarstw rybackich w latach 2004-2005.
 55. Stawy to nie tylko chów i hodowla ryb.
 56. Święto Rybaka 2017.
 57. Trudne rybołówstwo.
 58. Wiadomości z Targów Grune Woche.
 59. Woda jak i ziemia rodzić powinna.
 60. Wesele za cudze pieniądze.
 61. Wspólnie łatwiej.
 62. Wystąpienie w Senacie.
 63. Wystąpienie Prezesa ZPRyb podczas Święta Rybaka 2010.
 64. Wystąpienie Przewodniczącego RSK.
 65. Wywiad z Prezesem Zarządu ZPRyb, Panem K. Karoniem.
 66. WZPRyb - historia.
 67. WZPRyb w Poznaniu.
 68. II Zjazd WZPRyb.
 69. III Zjazd WZPRyb.
 70. Zagrożona hodowla karpia.
 71. Zanik opłacalności produkcji karpi w Polsce.
 72. Zapytajcie rybaków.
 73. Zawzięli się na ryby.
 74. Złote Hipolity rozdane.
 75. ZPRyb na posiedzeniu Sejmowej Komisji.
 76. Z wizytą u Róży.
 77. Z życia Towarzystwa I.
 78. Z życia Towarzystwa II.
 79. Z życia Towarzystwa III.
 80. Z życia Towarzystwa IV.
 81. Związek Producentów Ryb walczy o środki wodno-środowiskowe.
 82. Z wizytą w... - "Święto Rybaka 2014"

 

 

 

 

 

Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |