Szukaj
 

WAŻNE WIEŚCI DLA RYBAKÓW!
czytaj więcej

 


OBRADY WŁADZ ZPRYB

 


ODDZIAŁY ZPRYB

 


KURSOKONFERENCJE

 


ŚWIĘTA RYBAKA

 


MISTRZOSTWA POLSKI RYBAKÓW

 


BALE RYBAKÓW

 

 


 

Drukuj  
 
Historia i istota działalności organizacji

 

     Związek Producentów Ryb – Organizacja Producentów jest organizacją branżową, działającą na podstawie przepisów ustawy z 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. 32 poz. 217) oraz Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o Organizacji Rynku Rybnego  (Dz. U. 34, poz. 217) i Statutu Uznanej Organizacji Producentów. Posiada zagwarantowany ustawowo status reprezentacji producentów ryb wobec organów Państwa. Prowadzi działalność opartą głównie na pracy społecznej swych członków. Działalność statutowa finansowana jest ze składek członkowskich. Siedzibą Związku jest miasto Poznań, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

     Związek Producentów Ryb powstał w 1916 r. w Warszawie. Była to bardzo prężna organizacja, skupiająca największych polskich hodowców ryb. Posiadała w Warszawie „dom własny” na ul. Rybaki 18. Prowadziła intensywną, wielokierunkową działalność gospodarczą i handlową. Po 1948 r, w wyniku zmian ustrojowych w Polsce, Związek zlikwidowano.
     Integracyjne działania hodowców ryb na terenie Wielkopolski rozpoczęły się 11.10.1978 roku I Zjazdem, na którym powołano do życia Wielkopolskie Zrzeszenie Producentów Ryb w Poznaniu, które działało na terenie byłych województw; poznańskiego, leszczyńskiego, kaliskiego, konińskiego i pilskiego. W dniu 29.06.1982 roku na II Zjeździe Zrzeszenia dokonano przekształcenia w Wielkopolski Związek Producentów Ryb w Poznaniu, zaś 28.06.2001 r. na kolejnym Zjeździe dokonano przekształcenia Wielkopolskiego Związku Producentów Ryb w Związek Producentów Ryb, działający na terenie całego kraju.

      W różnych okresach działalności, liczebność organizacji to kilkuset członków gospodarujących w sumie na 16.404 ha stawów i 15.771 ha jezior.

      Reaktywowanie działalności Związku nastąpiło w 2001 r. w Poznaniu.

     Dostosowując się do wymogów współczesnej sytuacji w ramach UE, ZPRyb udoskonalił swą działalność i uzyskał status uznanej organizacji producentów - z dniem 29 lutego 2012 r. został wpisany do rejestru uznanych organizacji producentów, prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
     Istotą działania Związku Producentów Ryb jest zrzeszanie producentów ryb z terenu całej Polski, pomaganie im w organizowaniu i udoskonalaniu chowu i hodowli ryb, dbałość o majątek i środowisko hydrotechniczne i przyrodnicze obiektów rybackich, podnoszenie poziomu społeczno–zawodowego członków oraz reprezentowanie interesów społeczno-zawodowych rybaków wobec organów państwa.
     Działalność Związku Producentów Ryb polega głównie na:
     1. Bieżącym analizowaniu sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw rybackich i podejmowanie na tej podstawie stosownych działań, chroniących interesy zawodowe rybaków.
     2. Konsultacjach społecznych aktów prawnych, dotyczących rybactwa, otrzymywanych od organów państwa do konsultacji. Związek analizuje otrzymywane projekty, konsultuje je z zainteresowanymi organizacjami i instytucjami, Krajową Radą Izb Rolniczych i na tej podstawie opracowane opinie, przesyła do organów Państwa, które wielokrotnie je uwzględniają.
     3. Przeprowadzaniu szkoleń i kursokonferencji doskonalących na bieżąco wiedzę zawodową rybaków. Przeprowadza kwalifikowane kursy dla rybaków, które dają niezbędne uprawnienia w obsłudze gospodarstwa rybackiego.
     4. Nadzorowaniu, wspólnie z weterynarią, jakości produkcji karpi i na tej podstawie nadaje certyfikaty „Najwyższej Jakości Karpia Królewskiego” oraz  „Najwyższej Jakości Pstrąga” pod godłem „Najlepsze w Polsce” - zarejestrowanym w Polsce i UE certyfikatem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
     5. Przeprowadzaniu akcji promocji spożycia ryb przez polskie społeczeństwo i organizowanie pokazów kulinarnych z wykorzystaniem mięsa ryb. Jest również inicjatorem wielu innych przedsięwzięć promujących rybactwo jak np. „Piknik Rybacki” w Sejmie RP, posiedzenia wyjazdowe Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do gospodarstw rybackich, które są doskonałą okazją do zapoznania władz kraju z problemami rybaków na śródlądziu oraz promowania ich produktów.
     6. Podejmowaniu działań interwencyjnych w trudnych sprawach dotyczących członków Związku.
     7. Związek organizuje obchody Święta Rybaka, Bale Rybaka i wycieczki, których celem je
st nawiązywanie więzi koleżeńskich i popularyzowanie wielowiekowej tradycji rybactwa w Polsce.
  
     Związek Producentów Ryb posiada sztandar oraz złotą odznakę honorową „Za zasługi dla rybactwa”, która jest przyznawana przez Zarząd Związku osobom wybitnie zasłużonym dla rybactwa.
Od chwili reaktywowania swojej działalności w 2001 r., ZPRyb prowadzi bardzo intensywną, skuteczną, wielokierunkową działalność. W 2016 r., ZPRyb obchodził Jubileusz 100-lecia powstania i działalności.

Powstał Oddział Związku Producentów Ryb woj. łódzkiego

W dniu 31 marca 2006 r. na zebraniu w Pęczniewie zadeklarowało wstąpienie do ZPR 14 hodowców ryb z woj. łódzkiego.

Pozwoliło to na uruchomienie Oddziału Łódzkiego ZPR. Oddział zrzesza 20 największych gospodarstw rybackich województwa łódzkiego. [zobacz zdjęcie]

Oddziałem Łódzkim ZPR kierować będzie Zarząd Oddziału:

       1. Zbigniew Rakowski z Pęczniewa - Prezes Zarządu

       2. Kazimierz Rak z Łyszkowic - v-ce Prezes Zarządu

       3. Tadeusz Radziej z Czajkowa - sekretarz Zarządu

       4. Henryk Suchanowski z Adamowa - skarbnik Zarządu

       5. Robert Bratoń z Koniecpola - członek Zarządu

       6. Piotr Woźniak z Dziepółci - członek Zarządu

Drukuj  
Dobra wiadomość!!!

6 lutego 2006 r. w dzienniku ustaw RP opublikowano rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.01.2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach "Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006".

Tak więc nastąpiła długo oczekiwana nowelizacja, w której wyniku zatwierdzono możliwość zakupu środków specjalistycznego transportu ryb dla potrzeb rybackich gospodarstw stawowych, jeziorowych, itd.. uruchamiając możliwość uzyskania dopłat z "SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006".

Drukuj  

Sprawozdanie z działalności Związku Producentów RybDnia 15 września 2005 roku Związek Producentów Ryb rozpoczął czwartą kadencję działalności podczas I Nadzwyczajnego Zjazdu Wielkopolskiego Związku Producentów Ryb w dniu 29.06.2001 r. w Poznaniu.

 

Sprawozdanie z działalności Związku Producentów Ryb na IV Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy dnia 15 września 2005 roku.

1. Wstęp

    Związek Producentów Ryb rozpoczął czwartą kadencję działalności podczas I Nadzwyczajnego Zjazdu Wielkopolskiego Związku Producentów Ryb w dniu 29.06.2001 r. w Poznaniu.
Działalność Związku została reaktywowana po 9 latach przerwy tj. w czasie od 1991 do 2001 r. w warunkach niedojścia do powstania ogólnopolskiej organizacji związkowej poprzez przekształcenie PTRyb w związek branżowy producentów ryb w 2000 r. - zjazd w Kiekrzu w dniu 28 luty 2001 r.
Konieczność podjęcia działalności związkowej została zdeterminowana przez poważne braki w zakresie zabezpieczenia wielu podstawowych interesów producentów ryb! Szczególnie wynikających z transformacji ustrojowej RP po 1998 roku, restrukturyzacji i prywatyzacji Państwowych Gospodarstw Rybackich oraz ciągle zmieniającym się prawodawstwem dotyczącym rybactwa w warunkach ubiegania się Polski o przyjęcie do Unii Europejskiej, oraz po wstąpieniu naszego kraju do UE.
Mając na względzie powyższe uwarunkowania podczas Zjazdu w dniu 28.06.2001 r. zebrani producenci ryb w liczbie 61 osób dokonali wyboru nowych władz Związku:

· Zarządu w osobach:
     Krzysztof Karoń - Prezes
     Roman Madaj - Wiceprezes
     Grzegorz Girus - Wiceprezes
     Eugeniusz Bogdan - Wiceprezes
     Zdzisław Banaszak - Wiceprezes
     Antoni Łakomiak - Sekretarz
     Zenon Maśluk - Członek
     Edward Szarek - Członek
     Marek Trzcieliński - Członek

Zarząd Związku włączył na stałe do swych prac w dniu 23.09.2002 r. prezesów Zarządów Wojewódzkich Kół: Kol. Mariana Rapacewicza, Janusza Maksymowicza, oraz dodatkowo Kol. Marka Antkowiaka, Mariana Tomalę i Wiesława Jurkiewicza, którzy czynnie uczestniczyli w zebraniach zarządu ZPR.

· Komisji Rewizyjnej, w której skład wchodzą:
     Bernard Lubiatowski - Przewodniczący
     Stanisław Bartoszewicz - Członek
     Mariusz Śliwiński - Członek
     Grzegorz Stasiszyn - Z-ca Członka

· Sądu Koleżeńskiego:
     Włodzimierz Brzozowski - Przewodniczący
     Stanisław Błaszkowiak - Członek
     Jan Gogulski - Członek
     Piotr Olechnowski - Z-ca Członka

Podczas Zjazdu podjęto sześć uchwał:

· Uchwała nr 1 - wybór Zarządu
· Uchwała nr 2 - wybór Komisji Rewizyjnej
· Uchwała nr 3 - wybór Sądu Koleżeńskiego
· Uchwała nr 4 - Główne kierunki działalności Związku
· Uchwała nr 5 - zmiany statutu WZPRyb
· Uchwała nr 6 - uchwalenie wysokości składek członkowskich.

Podjęcie merytorycznej działalności przez Związek nastąpiło z chwilą dokonania rejestracji organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu, w dniu 10.12.2001 r. oraz Urzędzie Statystycznym - nadanie regonu i Urzędzie Skarbowym - nadanie nr NIP.
Po Zjeździe Zarząd Związku wystosował wiele pism informacyjnych o podjęciu działalności przez ZPR do zainteresowanych Organów Państwa i Organów Samorządowych szczebla centralnego i wojewódzkiego, oraz organizacji i instytucji zajmujących się problemami rybactwa śródlądowego w Polsce. Spotkało się to z żywym oddźwiękiem niemal wszystkich podmiotów, co wielokrotnie zaowocowało pozytywnymi efektami przy rozwiązywaniu różnorodnych problemów podjętych przez ZPR podczas minionej kadencji. Wzorem dobrej współpracy jest PTR, z którym Związek podpisał umowę o współpracy i wspólnym rozliczaniu kosztów administracji biurowej.

2. Stan organizacyjny.

  2001 2002 2003 2004 2005
Ilość członków 37 85 112 88* 103
Powierzchnia stawów w ha lustra wody 3.690 10.429 15.454 15.996 16.404
Powierzchnia jezior ha 7.782 14.162 21.587 14.821 15.771

* Stan członków uległ zmniejszeniu bo skreślono osoby nie płacące składek członkowskich.

Członkowie Związku produkują około 60% krajowej produkcji karpi. W sytuacji gdy w kraju jest kilkanaście tys. gospodarstw rybackich, należy stwierdzić, że członkowie Związku stanowią autentyczną elitę rybactwa karpiowego Polski.


Wojewódzkie Koła (Oddziały terenowe)

Ze względu na duże rozproszenie w terenie członków ZPR, pragnąc stworzyć dogodne możliwości rozwiązywania wielu lokalnych problemów podczas roboczych spotkań członków, Zarząd Związku powołał 5 Wojewódzkich Kół:

· W Wielkopolsce - 42 członków
· W Lubuskim - 14 członków
· W Lubelskim - 33 członków
· W Mazowieckim - 14 członków.

Powołano również oddział w Gdańsku - było 16 członków, lecz w 2004 roku oddział ten został zlikwidowany z uwagi na nieopłacanie składek członkowskich.
Zarząd ZPR pozytywnie ocenia działalność Kół Wojewódzkich, gdyż stały się one formą wymiany doświadczeń zawodowych i źródłem wielu wniosków zmierzających do rozwiązywania podstawowych problemów nurtujących członków Związku.


3. Działalność Zarządu.

· Główne kierunki działalności Zarządu wynikały z wymogów Statutu ZPR, uchwał Zjazdu z dnia 29.06.2001 r. oraz bieżącej sytuacji w zakresie konieczności rozwiązywania aktualnych, różnorodnych problemów dotyczących rybactwa śródlądowego. Zarząd pracował w oparciu o regulamin pracy Zarządu.
W okresie minionej kadencji Zarząd odbył 14 zebrań, podejmując 22 uchwały zmierzające do zapewnienia właściwych podstaw prowadzenia chowu i hodowli ryb oraz zabezpieczenia interesów zawodowych członków Związku. Wszystkie zebrania są udokumentowane protokołami. Członkowie zarządu z tytułu uczestnictwa w zebraniach Zarządu nie pobierali żadnych gratyfikacji pieniężnych.
Zarząd Związku zwołał w dniu 23.09.2001 r. I Nadzwyczajny Zjazd ZPR w Mikorzynie, poświęcony zmianom statutu ZPR. Efekty tego zjazdu nie zostały zatwierdzone przez Sąd Rejestrowy. Sąd ocenił zakres zmian, jako uchwalenie nowego statutu, co było uchybieniem formalnym i nie mogło zaskutkować zarejestrowaniem zmian statutu.

·Realizacja uchwał I Nadzwyczajnego Zjazdu z dnia 29.06.2001 r.

Uchwała Nr 4 - "Główne kierunki działalności Związku" zobowiązywała Zarząd do: "dokonania obowiązkowych rejestracji ZPR" - postanowienie wykonane w całości.
 

  "Starania o należne branży prawne usytuowanie rybactwa śródlądowego w problematyce gospodarki wodnej, ochronie naturalnych zasobów i jakości wód powierzchniowych".
  Wyniki działalności Związku w minionej kadencji pozwalają na stwierdzenie, że również ta uchwała została w wysokim stopniu zrealizowana. Organy państwa - Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska dokonują uzgodnień ze Związkiem wydawanych aktów prawnych dotyczących rybactwa, uwzględniając wiele wniosków naszej organizacji. Przedstawiciele Związku uczestniczyli w opracowywaniu SPO - "Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb na lata 2004 - 2006" oraz włączeni zostali do prac w Komitecie Monitorującym SPO - Kolega Antoni Łakomiak i w Komitecie Sterującym Kolega Zygmunt Daczka i Kolega Andrzej Lirski.
  Prezes Związku zarządzeniem Ministra Rolnictwa włączony został w skład zespołu opracowującego narodowy Plan Rozwoju Rybołówstwa na lata 2007 - 2013.
 • "Działalność zmierzająca do zracjonalizowania pojęć dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt bytujących w obrębie gospodarstw rybackich, a zwłaszcza kormoranów, czapli siwej, kurki wodnej, piżmaka, norki amerykańskiej itp."
  Uchwała ta była w ciągłej realizacji podczas całej kadencji. Zdecydowane działania doprowadziły wreszcie do uznania za szkodliwe dla rybactwa w/w zwierzęta tj. czaple siwą, wydrę i kormorany, a w określonych warunkach również bobry. Zwierzęta te w obrębach hodowlanych na wniosek naszego Związku wyłączono z listy zwierząt objętych ochroną gatunkową.
 • "Starania o przywrócenie prawa posiadania śrutowej broni palnej przez właścicieli obiektów stawowych."
  Realizacja w/w uchwały do dnia dzisiejszego Zjazdu nie została uwieńczona powodzeniem, mimo bardzo wielu różnorodnych przedsięwzięć podejmowanych przez władze Związku, w tym m.in.:
  · kilkukrotnych spotkań z v-ce Ministrem Spraw Wewnętrznych A. Brachmańskim i J. Pilarczykiem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  · opracowań merytorycznych dokumentujących straty w rybostanie, paszach zadawanych rybom oraz uszkodzeń grobli stawowych,
  · opinii prawnych, wskazujących na możliwość uzyskania w/w zezwoleń,
  · interpelacji posłów w w/w sprawie wynikłych m.in. ze spotkania przedstawicieli naszego Związku z Sejmową Komisją ds. Rolnictwa w 2005 r. we Wronkach.
  Zawansowanie dotychczasowych starań jest tak wysokie, że można mieć uzasadnioną nadzieję, że w bliskim już czasie sprawa zostanie załatwiona pozytywnie.
 • "Starania o ustanowienie zasady zadośćuczynienia za szkody powodowane przez zwierzęta chronione (kormorany, wydry bobry i zwierzęta łowne w obrębie gospodarstw rybackich)."
  Realizacja w/w uchwały spełniona jest w odniesieniu do bobrów - skarb państwa pokrywa wszelkie szkody powodowane przez te zwierzęta. Kormorany, wydry i czaple siwe nie posiadają już ochrony gatunkowej w obrębach hodowlanych, a więc nie ma podstaw prawnych do odszkodowań. Sprawa odszkodowań za szkody powodowane przez zwierzęta łowne jest uregulowana w Ustawie o Łowiectwie i szkody ma pokrywać PZŁ. W praktyce jednak wymaga to bardzo trudnych dochodzeń merytoryczno - prawnych i na dzień dzisiejszy stan w tym zakresie jest niezadowalający.
 • "Promocja spożycia ryb i tworzenia "ucywilizowanego" obrotu rybą z udziałem Agencji Rynku Rolnego." Projekt tej uchwały jest ciągle aktualny. Podjęte dotychczas działania w rozwiązaniu tych zagadnień są bardzo niezadowalające i to zarówno w zakresie promocji spożycia ryb jak i zbytu ryb z gospodarstw rybackich. W celu promocji karpi Związek rozpoczął w 2004 r. wydawanie "Certyfikatów najwyższej jakości karpia królewskiego" - spotkało się to z uznaniem handlowców i zainteresowaniem konsumentów, oraz przedstawicieli mediów. Szeroką akcję promocji ryb Związek zamierza przeprowadzić we współpracy z fundacją FAPA, wykorzystując fundusze SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo 2004 - 2006", a także bezpośrednio w ramach własnej działalności statutowej.
 • Uchwała nr 6 - "W sprawie składek członkowskich."

  Zarząd Związku wdrożył tę uchwałę i należy podkreślić, że znakomita część członków Związku regularnie opłaca składki członkowskie. W stosunku do nieusprawiedliwionego nieopłacenia składek Zarząd Związku stosuje uprawnienia statutowe i skreśla osoby, które przez dwa lata nie płacą składek.

  4. Działalność merytoryczna - szkoleniowa.

  W okresie minionej kadencji odbyto trzy szkolenia w Błażejewku w następujących terminach:
   
 • 16 - 18.09.2003 r. - udział wzięło 79 członków. Koszt szkolenia 40.000 zł. Szkolenie zostało sfinansowane w całości z funduszy FAPA.
 • 15 - 17.09.2004 r. - udział wzięło 81 członków. Szkolenie zostało w całości sfinansowane z własnych funduszy ZPR. Koszt szkolenia 32.900 zł
 • 14 - 16.09.2005 r. - w szkoleniu zgłosiło udział 73 członków. Refundacja sfinansowania tego szkolenia nastąpi z funduszy unijnych AR i MR . Koszt szkolenia 56.000 zł.

Głównymi tematami w/w szkoleń były zagadnienia z zakresu chowu i hodowli ryb, cen i warunków sprzedaży ryb, choroby ryb, uwarunkowania prawne rybactwa śródlądowego, warunki uzyskania funduszy unijnych z SPO "Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004 - 2006."5. Działalność w zakresie legislacji dot. rybactwa śródlądowego

 • Działania na rzecz zmiany ustawy "Prawo ochrony środowiska" z dn. 27.04.2001 r. w zakresie zniesienia obowiązku prowadzenia przez gospodarstwa rybackie analiz kwartalnych poboru wody na stawy i opłat w przypadku przyrostu zanieczyszczeń w wodach spuszczanych ze stawów.
  Powyższe starania zaowocowały zmianą w/w ustawy i uchwaleniem zmian w/w ustawy. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r., zwolniła gospodarstwa rybackie "karpiowe" z obowiązku kwartalnych analiz poboru wody na stawy i ewentualnych skutków tych badań.
  Szczególnie podkreślić należy to, że Senat i Sejm przychyliły się do opracowań merytorycznych Prezesa Zarządu ZPR, w którym wykazywano opierając się na wynikach badań głównie niemieckich i węgierskich oraz doc. A. Krügera z IRŚ, że stawy karpiowe nie tylko nie degradują środowiska, ale polepszają jakość wody w zlewni poniżej stawów rybnych! Podkreśla się fakt, że do obrad zarówno senackich jak i sejmowych komisji zajmujących się zmianą w/w ustaw, Sejm włączył Prezesa ZPR, na którego wniosek do obrad dokooptowano przedstawicieli Krajowej Rady Przedstawicieli Organizacji Rybackich i PTR.
   
 • Działania w zakresie nowelizacji Ustawy Prawo Łowieckie

  W nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie intensywnie uczestniczył nasz Związek, którego przedstawiciel brał udział w pracach sejmowej komisji opracowującej tą nowelizację. Dzięki temu uzyskano w nowej Ustawie Prawa Łowieckiego zapis o obowiązku uzgadniania rocznych planów Kół Łowieckich w zakresie odstrzału piżmaków, kaczek i łysek z uprawnionymi do rybactwa w obrębach hodowlanych. Jednocześnie PZŁ na skutek argumentów Związku podjął decyzję o rezygnacji z umieszczania na liście zwierząt łownych czapli siwej, wydr, kormoranów i bobrów, co daje Związkowi podstawy merytoryczne do starań o przywrócenie rybakom możliwości uzyskania zezwoleń na posiadanie i używanie śrutowej broni palnej.
   
 • Działania w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991 r.

  W znowelizowanej Ustawie z dnia 16.04.2004 r. Sejm uwzględnił postulat naszego Związku zwalniając właścicieli gospodarstw rybackich z poboru opłat za wycinkę drzew i krzewów na groblach stawowych, oraz z opłat za wycinkę drzew z terenów na których mają być budowane stawy.
   
 • Działania w zakresie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.97 r.

  Dzięki intensywnym poczynaniom Związku w znowelizowanej Ustawie dokonano zapisów, dzięki którym ograniczono ochronę zwierząt oddziaływujących szkodliwie na gospodarkę rybacką, chodzi tu o kormorana czarnego, czaplę siwą, wydry i bobry.

 

 • Podczas minionej kadencji ZPR opracował opinie do 17 rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 11 rozporządzeń Ministra Środowiska. Szczególnie podkreśla się jednak to, że zdecydowana większość przesyłanych do konsultacji rozporządzeń miała niemal natychmiastowe terminy wykonalnośći. W warunkach organizacyjnych naszego Związku stworzyło to bardo poważne problemy. W ocenie Zarządu stan taki nie sprzyja optymalnemu ustosunkowaniu się do projektów rozporządzeń.
   
 • Podczas minionej kadencji Związek uczestniczył w przygotowaniu i przeprowadzeniu merytorycznej analizy spraw rybactwa śródlądowego podczas Komisji Sejmowej - Wronki 2005 r. - oraz Komisji Senatu w Warszawie w 2002 i 2003 r. Efektem tych spotkań było opracowanie ważnych wniosków dla rybactwa, a także podjęcie interpelacji w sprawach rybactwa, skierowanych przez Posłów i Senatorów do Premiera RP, Marszałka Sejmu RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie i Senatorowie na nasze wnioski złożyli 11 interpelacji.
   
 • Ważnym i bardzo przydatnym dla członków elementem pracy Związku było uzyskanie 4 opinii prawnych prof. W. Radeckiego w kontrowersyjnych, niejasnych sprawach. Opinie te przesłano członkom oraz opublikowano w "Przeglądzie Rybackim".
   
 • Związek podczas całej kadencji starał się śledzić nowelizację aktów prawnych, dotyczących rybactwa i informował swych członków o najważniejszych obowiązkach wynikających z w/w postanowień np. w sprawie sposobu i trybu sporządzania sprawozdań i zakresu produkcji rybackiej, gospodarki wodnej itp.
   
 • Działanie na rzecz integracji społeczno - zawodowej członków.
  Realizując powyższe statutowe obowiązki w minionej kadencji zorganizowano:

  • I Bal Rybaków na zamku w Uniejowie w 2003 r.
  • I - sze Związkowe obchody Święta Rybaka w Siedlątkowie nad zalewem w Jeziorku w dniu 29 czerwca 2005 r.

   Podczas tych uroczystości odsłonięto ufundowaną przez członków płaskorzeźbę - obraz Św. Piotra - Patrona Rybaków. Poświęcona przez proboszcza Grzegorza Czaję płaskorzeźba Św. Piotra może stać się ważnym miejscem spotkań rybaków w przyszłości.
   W czasie uroczystości Dnia Rybaka w Siedlątkowie odbyły się również z inicjatywy Kol. Z. Rakowskiego I - sze Mistrzostwa Polski w strzelaniu sportowym do rzutków przez rybaków - myśliwych.
   Uroczystości zakończyła biesiada Rybacka. Powyższe uroczystości zostały sfilmowane przez TV - Łódź i wyemitowane na PTV - 3.
    
  • W 2004 roku Zarząd Związku przyjął symbole Związku w postaci znaczka członkowskiego, oraz ustalono "Złotą Odznakę Honorową" wraz z legitymacjami, które mają być wręczane osobom wybitnie zasłużonym dla rybactwa śródlądowego


6. Działalność Prezesa Zarządu

 • Prezes Zarządu kierował pracą Zarządu zgodnie z przyjętym regulaminem pracy Zarządu i reprezentował Związek na zewnątrz. Nadzorował funkcjonowanie biura i finansowanie działalności Związku.
   
 • Prezes Zarządu opracował wiele wystąpień merytorycznych do Sejmu, Senatu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, MSW, Ministerstwa Środowiska, Agencji Nieruchomości Rolnych, Posłów i Senatorów. Większość tych opracowań została przesłana członkom Związku, a ważniejsze publikowano w "Przeglądzie Rybackim", "Poradniku Gospodarczym", Gazecie Internetowej - "Europartner", kilka w formie wywiadów dla telewizji.
   
 • Prezes Zarządu prowadził wszystkie posiedzenia Zarządu oraz uczestniczył w wielu spotkaniach w Sejmie, Senacie, Ministerstwach Rolnictwa, Środowiska, Spraw Wewnętrznych, ANR itp.
   
 • Prezes odbył również kilkadziesiąt spotkań z senatorami i posłami. Bez tych spotkań, podczas których przedstawiciele władz państwa byli informowani o problemach rybactwa i propozycjach ich rozwiązywania, wiele spraw nie zostałoby załatwionych.
   
 • Prezes zainicjował organizację szkoleń w Błażejewku i ich finansowanie poprzez FAPA i AR i MR.
   
 • Podczas całej kadencji średnio raz w tygodniu Prezes odbywał dyżury, kilkugodzinne w biurze Związku, załatwiając bieżące sprawy. Wiele spotkań roboczych w gronie członków funkcyjnych odbywano w siedzibie gospodarstwa Prezesa. Realizując prace w tym zakresie Prezes nie pobierał żadnych gratyfikacji pieniężnych tytułu ponoszonych kosztów na dojazdy, telefony i stracony czas w związku z nieobecnością we własnym gospodarstwie.


7. Sprawy finansowe

Zasadnicze źródło finansowania dla działalności Związku stanowią składki. Dofinansowanie zewnętrzne - otrzymana jednorazowo dotacja z MR i RW na szkolenie w roku 2003 w wysokości 40.000 zł. oraz planowane pokrycie kosztów szkolenia w 2005 r. nastąpi z funduszy SPO - "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb na lata 2004 - 2006"

Dochody ze składek oraz koszty w poszczególnych latach wyniosły:
Lata Składki Koszty
2001 11.494,- -
2002 43.414,- 25.376,-
2003 76.135,- 107.974,-
2004 91.045,- 84.163,-

Wynik finansowy w poszczególnych latach kształtował się następująco:
Lata Wynik finansowy
2001 + 11.494,-
2002 + 18.410,-
2003 + 25.520,-
2004 + 7.363,-
I półrocze 2005 + 41.752,-

Zbieralność składek z roku na rok się poprawia, co świadczy o rosnącym przekonaniu członków do działań podejmowanych przez Związek.

Na koszty działalności Związku składają się wydatki na, art. biurowe, prowadzenie księgowości, opłaty za użytkowanie lokalu, koszty delegacji, wynagrodzenia, obsługa korespondencji.

Zaznaczyć należy szczególnie to, że uzyskiwane dochody Związku, nie zezwalają na zatrudnienie etatowej kadry, która podjęłaby profesjonalną pracę w zakresie całokształtu zadań statutowych Związku! Chodzi np. m.in. o działalność gospodarczą oraz intensyfikowanie produkcji rybackiej na terenie działalności Związku, koordynacji zbytu ryb i obrotu środkami do produkcji rybackiej

8. Wnioski wynikające z minionej kadencji.
 

 • Pozytywy:

  • Związek podjął, pomimo wielu przeszkód działalność i zintegrował producentów ryb - głównie największych hodowców karpi w Polsce.
    
  • Związek stał się poważnym i uznanym organem przedstawicielskim rybaków śródlądowych, z którym organy władzy państwowej konsultują większość swych przedsięwzięć, zwłaszcza w legislacji i wydawanych aktach normatywnych.
    
  • Związek przyczynił się poważnie do stworzenia bariery ochronnej dla interesu zawodowego swych członków poprzez wpływ na zapisy podjętych ustaw i rozporządzeń, dotyczących rybactwa.
    
  • Zarząd Związku zrealizował zadania wynikające z Uchwał poprzedniego Zjazdu Związku.
    
  • Związek śledząc przepisy prawa i zlecając wykonanie opinii prawnych oraz przeprowadzając szkolenia w Błażejewku, wskazał wielokrotnie swym członkom, właściwą drogę postępowania w istotnych sprawach, dotyczący rybactwa.
    
  • Działalność Związku realizowana w oparciu o bardzo skromne fundusze, głównie ze składek członkowskich w bardzo niewielkim stopniu obciąża budżety gospodarstw rybackich swoich członków.

   Reasumując, jako wielki pozytyw dotychczasowej - zaledwie czteroletniej działalności, należy podkreślić fakt powstania zorganizowanego lobbingu na rzecz zawodowych interesów gospodarstw rybackich.
    
 • Słabości:

  • Brak pełnej integracji i nie przystąpienie do ZPR większości gospodarstw rybackich z terenu południowej Polski - woj. Małopolskie i Świętokrzyskie.
    
  • Brak zabezpieczenia środków finansowych, które zagwarantowałyby zatrudnienie kadry etatowej wysokiej klasy z zakresu całokształtu zagadnień rybactwa śródlądowego, co pozwoliłoby w pełni realizować zadania statutowe Związku!
    
  • Szkodliwe dla branży rybackiej pomijanie, mimo ustawowych wskazań włączania nie tylko przedstawicieli naszego Związku, ale w ogóle rybaków - producentów, w skład Rad Krajowych i Regionalnych Gospodarki Wodnej i Rad Ochrony Przyrody.
    
  • Wielką słabością w osłonie prawnej rybactwa śródlądowego jest przestarzała Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, która niezabezpiecza należnej osłony prawnej branży rybackiej.


 
 
 
Wróć

Uchwała programowa IV Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego

W wyniku wysłuchania sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, dyskusji nad sprawozdaniami oraz wolnych głosów i wniosków ze strony Delegatów, uczestniczących w Zjeździe, Komisja przedstawia projekt uchwały programowej dla działalności na następną kadencję.

 

Uchwała programowa
IV Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Związku Producentów Ryb
w Błażejewku w dniu 15 września 2005 r.

 

Zjazd powołał 3 osobową Komisję Uchwał i Wniosków, w składzie:

1. Bernard Lubiatowski - Przewodniczący
2. Anna Sobczak      - Członek
3. Paweł Szudrowicz - Członek

W wyniku wysłuchania sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, dyskusji nad sprawozdaniami oraz wolnych głosów i wniosków ze strony Delegatów, uczestniczących w Zjeździe, Komisja przedstawia projekt uchwały programowej dla działalności na następną kadencję:

1. Wystąpić do Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o ujednolicenie wycen nieruchomości rolnych na terenie całego kraju.
2. Starać się o uzyskanie dopłat rolno - środowiskowych do produkcji stawowej oraz uznanie modernizacji stawów jako działania znacząco wpływające na poprawę środowiska i zmienić dotychczasową dotację 40% na 70%, jak również uzyskać dopłaty do wapnowania stawów.
3. Złożyć wniosek o obniżenie czynszu dzierżawnego dla gospodarujących na obrzeżach i otulinach Parków Narodowych, Krajobrazowych (terenach chronionych).
4. Rozpatrzyć możliwość obniżenia składki w pierwszym roku dla członków wstępujących, celem zachęcenia nowych członków.
5. Uczestnictwo ZPR w pracach nad promocją ryb.
6. Podjęcie przez ZPR działań, zmierzających do uchwalenia nowej ustawy o rybactwie śródlądowym.
7. Kontynuować działania zmierzające do stworzenia możliwości posiadania przez rybaków broni palnej śrutowej do ochrony stawów.
8. Rozpocząć działania zmierzające do uzyskania odszkodowań za szkody powodowane przez orły (bieliki, przednie, rybołowy), łabędzie, łyski i norki amerykańskie.
9. Poinformować członków ZPR o wymaganych warunkach transportu żywych ryb.
10. Rozpatrzyć możliwość organizacji ogólnopolskiej Sieci Wymiany Informacji Rybackiej SWIR) w zakresie rybactwa śródlądowego.
11. Przygotować stronę internetową ZPR.
12. Zwrócić się do MR i RW i Prezesa AR i MR z prośbą o przyspieszenia korekt i uproszczeń w sprawie trybu i warunków udzielania pomocy w ramach SPO.
13. Wystąpić do MR i RW o przyspieszenie wdrażania Rozporządzenia UE Nr 1595/2004 1595/2004, które umożliwią pomoc krajową dla małych i średnich przedsiębiorstw rybackich.
14. Rozpatrzyć możliwość stworzenia wewnętrznej giełdy ZPR dla zgłaszania sprzedaży przez członków materiału zarybieniowego i ryb handlowych.

 

Przewodniczący Komisji

Mgr inż. Bernard Lubiatowski
Drukuj  
Informacje z bieżącej działalności Zarządu ZPR

   1. Opracowano dokumentację merytoryczną ze Zjazdu w Błażejewku do Sądu Rejestrowgo w celu uzyskania wpisu zmian personalnych i statutowych. Postanowienie o akceptacji otrzymano z Sądu Rejonowego w Poznaniu w dniu 1 grudnia 2005 r.

   2. Opracowanie dokumentacji i wniosek o dofinansowanie ze szkolenia w Błażejwku i złożono do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu w dniu 17 pażdziernika 2005 r.

   3. Do ministra Pilarczyka przesłano interwencje o przyspieszenia uruchomienia środków unijnych SPO na zakup specjalistycznych środków transportu do przewozu ryb

   4. Zgłoszenie Prezesa Krzysztofa Karonia do pracy w zespole Ministerstwa Rolnictwa ds. programu Operacyjnego "Rozwój sektora Rybołówstwa i obszarów nadbrzeżnych w latach 2007-2013 r.

   5. Złożono w odpowiedzi na pismo Ministerstwa Rolnictwa propozycje dotyczące uproszczenie i poprawienie środowiska regulacyjnego Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej .

   6. Skierowano do Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa zapytanie w sprawie rejestracji od 01.01.2006 r. obrotu paszami dla ryb i obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii działań na rynku pasz. Wzór zgłoszenia rozesłano do wszystkich członków.

   7. Do nowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela złożono w dniu 9 grudnia 2005r. odpowiedz z wyszczególnieniem celów I i II rzędu istotnych dla rybactwa śródlądowego.

   8. Do 24 lutego Br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oczekuje założeń i wniosków do projektu zmiany o rybactwie śródlądowym.

   9. Przygotowanie strony internetowej ZPR

Drukuj  
STATUT ZPRyb-OP
Drukuj  
DEKLARACJA

 Deklaracja przystąpienia do Związku Producentów Ryb w Poznaniu dokument Word do wydruku

POBIERZ

Drukuj  
Artykuły prasowe, audycje
 1. O karpiach w „Krajobrazie Wielkopolskim” TVP2.
 2. Producenci ryb nie chcą płacić za wodę.
 3. Promocja ryb podczas Dożynek Rybackich na Lubelszczyźnie.
 4. Debata karpiowa - "Przedświąteczny spór o karpia".
 5. Spot filmowy w TVP INFO.

 1. Aktualne problemy stawiarzy.
 2. Bronić praw rybaków.
 3. Historia Złotego Potoku.
 4. Integracja środowiska rybackiego.
 5. Istotne problemy gospodarstw rybackich.
 6. Jak karp ląduje na wigilijnym stole?
 7. Jest problem, czy go nie ma?
 8. Karp a sprawa polska.
 9. Karp na święta i na zdrowie.   
 10. Karp po wielkopolsku.
 11. Karp ruszył w drogę na wigilijny stół.
 12. Karpie z hipermarketu E. Leclerc na Ursynowie wygrały proces sądowy...
 13. Karpie znowu przed sądem (2018).
 14. Król karp.
 15. Lasy i leśnictwo.
 16. Nasze miasto.
 17. Na wigilię zjemy tylko chińskiego karpia?
 18. Niedobrze panie bobrze.
 19. Nie tylko z myślą o wigilijnym stole.
 20. Panel - w trosce o wodę.
 21. PAP – kormorany.
 22. Początki prywatyzacji gospodarstw rybackich.
 23. Poczułem wiatr.
 24. Podziękowanie Posła.
 25. Podziękowanie od Posła.
 26. Podziękowanie za wkład.
 27. Podziękowanie za piknik rybacki w Sejmie RP.
 28. Polska karpiem silna.
 29. Polskiego karpia zabraknie na wigilijnym stole?
 30. Powstało PTR.
 31. Powstanie Rady PTR.
 32. Poznań w markecie.
 33. Pożyteczne święta.
 34. Problemy wielkopolskich rybaków.
 35. Producenci ryb potrzebują więcej promocji, mniej biurokracji.
 36. Produkcja ryb słodkowodnych pod znakiem zapytania.
 37. Prywatyzacja gospodarstw rybackich.
 38. Przyszłość polskiego karpia.
 39. Pstrąg z wody, karp z hektara.
 40. Refleksje w sprawie obrotu żywym karpiem w Polsce.
 41. Rekompensaty wodno-środowiskowe czyli polskie piekło pod unijną flagą.
 42. Resortowy kubeł zimnej wody.
 43. Rybackie problemy.
 44. Rybactwo nie wykorzystało unijnych pieniędzy.
 45. Rybacy uradzili.
 46. Rybacy w Sierakowie.
 47. Ryby – interes nie tylko od święta.
 48. Ryby mają głos.
 49. Ryby nie mają głosu?
 50. Siewca – w trosce o wodę.
 51. Spotkanie wielkopolskich rybaków.
 52. Stan i problemy gospodarstw rybackich w latach 2004-2005.
 53. Stawy to nie tylko chów i hodowla ryb.
 54. Święto Rybaka 2017.
 55. Trudne rybołówstwo.
 56. Wiadomości z Targów Grune Woche.
 57. Woda jak i ziemia rodzić powinna.
 58. Wesele za cudze pieniądze.
 59. Wspólnie łatwiej.
 60. Wystąpienie w Senacie.
 61. Wystąpienie Prezesa ZPRyb podczas Święta Rybaka 2010.
 62. Wystąpienie Przewodniczącego RSK.
 63. Wywiad z Prezesem Zarządu ZPRyb, Panem K. Karoniem.
 64. WZPRyb - historia.
 65. WZPRyb w Poznaniu.
 66. II Zjazd WZPRyb.
 67. III Zjazd WZPRyb.
 68. Zagrożona hodowla karpia.
 69. Zanik opłacalności produkcji karpi w Polsce.
 70. Zapytajcie rybaków.
 71. Zawzięli się na ryby.
 72. Złote Hipolity rozdane.
 73. ZPRyb na posiedzeniu Sejmowej Komisji.
 74. Z wizytą u Róży.
 75. Z życia Towarzystwa I.
 76. Z życia Towarzystwa II.
 77. Z życia Towarzystwa III.
 78. Z życia Towarzystwa IV.
 79. Związek Producentów Ryb walczy o środki wodno-środowiskowe.
 80. Z wizytą w... - "Święto Rybaka 2014"

 

 

 

 

 

Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |  Zarejestruj