Szukaj
 
 
INTERWENCJE WODNO-ŚRODOWISKOWE

     Z dużą radością odnotowaliśmy fakt, że sukcesem zakończyły się starania Zarządu ZPRyb o dofinansowanie działalności rybackiej ze środków działania „Działania wodno – środowiskowe” w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". To w wyniku naszych postulatów ARiMR uruchomiła w okresie od 25 lipca 2012 r. do 23 sierpnia 2012 r. nabór wniosków o dofinansowanie z tego działania. Powyższe odczytujemy jako realizację przyrzeczenia Pana Kazimierza Plocke – Sekretarza Stanu w MRiRW odnośnie naprawy błędów popełnionych w poprzednich latach w tym zakresie.


     Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że w następnej kolejności nastąpi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach innych pakietów „Działania wodno-środowiskowe”, co pozwoli na całkowite wyeliminowanie zakłóceń  w stosowaniu zasady równej konkurencji w produkcji karpia i pomoże Kolegom Rybakom odzyskać równowagę finansową w swych gospodarstwach.

 

    Poniższa tabela przedstawia chronologiczny konspekt najważniejszych spraw, które ZPRyb podejmował w powyższej sprawie.
                                                                      

                                                                                 Prezes Krzysztof Karoń, 02.08.2012 r

 

 

15.07.2010. Pismo Prezesa ZPRyb do Posła Piotra Walkowskiego – Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. [Czytaj pismo]Interwencje – chronologia - tematy:

L.P. DATA KIERUNEK DZIAŁANIA OPIS PISMO
1 15.11.2006 Pismo Prezesa WZPRyb do P. Adama Sudyka - Naczelnika Wydziału Zarządzania PO Sprzeciw ZPRyb co do sposobu rozdziału środków finansowych dla akwakultury. [Czytaj pismo]
2 20.05.2009 Pismo ZPRyb do P. Janusza Wrony – Wicedyrektora Departamentu Rybołówstwa MRiRW. Stanowisko ZPRyb dot. planu rozdziału środków finansowych z EFR. [Czytaj pismo]
3 29.09.2009 Pismo Zarządu ZPRyb do P. Marka Sawickiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek ZPRyb w sprawie RRW22 - o dokonanie zmiany Rozporządzenia MRiRW. [Czytaj pismo]
4 15.02.2010 Pismo wspólne ZPRyb–PTRyb do P. Kazimierza Plocke – Sekretarza Stanu w MRiRW. Wniosek o zapewnienie finansowania działań wodno środowiskowych - osi 2. [Czytaj pismo]
5 18.03.2010 Pismo Prezesa ZPRyb do członków ZPRyb – ankieta. Przedstawienie sprawy, prośba o konsultacje i pomoc. [Czytaj pismo]
6   Ankiety – zestawienie. Wyniki ankiety [Czytaj pismo]
7 05.04.2010 Zarząd ZPRyb do P. Kazimierza Plocke – Sekretarza Stanu w MRiRW. Ponowny wniosek w związku z nieustosunkowaniem się do wniosku z dn. 15.02.2010. [Czytaj pismo]
8 07.04.2010 Relacja ze spotkania Prezydium ZPRyb z Sekretarzem Stanu P. Kazimierzem Plocke   [Czytaj pismo]
9 07.04.2010 Interpelacja Posła Krzysztofa Borkowskiego Temat: zwiększenie puli środków na działania wodno-środowiskowe w ramach PO Ryby 2007-2013. [Czytaj pismo]
10 19.04.2010 Pismo Posła Piotra Walkowskiego –Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek o weryfikację przepisów i relokację środków z EFR. [Czytaj pismo]
11 30.04.2010 Odpowiedź P. Kazimierza Plocke na interpelację Posła K. Borkowskiego   [Czytaj pismo]
12 21.05.2010 Informacja ze spotkania Pana Kazimierza Plocke – Sekretarza Stanu w MRiRW z przedstawicielami środowisk rybactwa śródlądowego w Polsce. P. Kazimierz Plocke informuje o podjętych próbach znalezienia środków finansowych. [Czytaj pismo]
13 21.05.2010 Pismo od Posła K. Borkowskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z odpowiedzią na interpelację z dn. 30.04.2010. Żądanie dodatkowych wyjaśnień. [Czytaj pismo]
14 27.05.2010 Uchwała Zarządu ZPRyb. Postanowienia Zarządu ZPRyb po spotkaniu z P. Kazimierzem Plocke z dn. 21.05.2010. [Czytaj pismo]
15 27.05.2010 Pismo Zarządu ZPRyb do Ministra Marka Sawickiego.   [Czytaj pismo]
16 08.06.2010 Pismo od Ministra Marka Sawickiego do Posła Piotra Walkowskiego. Ustosunkowanie się Ministra M. Sawickiego do sytuacji niedoszacowania przez MRiRW kwoty przeznaczonej na działanie 2.2. [Czytaj pismo]
17 14.06.2010 Pismo Zarządu ZPRyb do Marszałków Prośba o poparcie i pomoc. [Czytaj pismo]
18 29.06.2010 Pismo P. Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR do Ministra Marka Sawickiego. Prośba o interwencję w sprawie różnego postępowania Oddziałów ARiMR podczas weryfikacji wniosków o pomoc z 2.2. [Czytaj pismo]
19 30.06.2010 Pismo P. Hanny Majszczyk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów do P. K. Karonia – Prezesa ZPRyb. Informacja o przekazaniu zarzutów ZPRyb do MRiRW. [Czytaj pismo]
20 01.07.2010 Odpowiedź P. Tadeusza Nalewajka – Podsekretarza Stanu w MRiRW na pismo Posła Krzysztofa Borkowskiego z dn. 21.05.2010 r.   [Czytaj pismo]
21 05.07.2010 Pismo P. Adama Struzika - Marszałka Woj. Mazowieckiego do Ministra Marka Sawickiego. Zaniepokojenie wysoką dysproporcją między województwami w zakresie ilości złożonych wniosków, a podpisanych umów oraz prośba o przekazanie informacji w zakresie planowanych działań, o których mówił Sekretarz Stanu, P. Kazimierz Plocke na spotkaniu z Prezydium ZPRyb dn. 07.04.2010. [Czytaj pismo]
22 08.07.2010 Pismo P. Artura Bagieńskiego – Wicemarszałka Woj. Łódzkiego do P. K. Karonia – Prezesa ZPRyb. Zaniepokojenie sytuacją związaną z rozdziałem pomocy finansowej na działania wodno-środowiskowe oraz wyrażenie gotowości pomocy. [Czytaj pismo]
23 15.07.2010 Pismo Prezesa ZPRyb do Posła Piotra Walkowskiego. Uwagi ZPRyb dot. odpowiedzi Ministra Marka Sawickiego z dn. 08.06.2010 r. na pismo Posła Walkowskiego z dn. 19.04.2010 oraz prośba o dalszą pomoc. [Czytaj pismo]
24 23.07.2010 Pismo od Sekretarza Stanu – Pana K. Plocke do ZPRyb Odpowiedź na pismo ZPRyb z dnia 14.06.2010 r.       [czytaj pismo]
25 07.09.2010 Pismo Lubuskiego Oddziału ZPRyb do Prezesa ARiMR Pytania do ARiMR w związku z wypowiadaniem beneficjentom umów o dofinansowanie w ramach środka 2.2 + uzasadnienie wniosku. [czytaj pismo]
26 17.09.2010 Relacja ze spotkania z przedstawicielami ARiMR. Relacja ze spotkania.                    
Protokół ze spotkania.
                                 

[czytaj pismo]

[czytaj pismo]

27 20.09.2010 Pismo Jezior. Oddziału ZPRyb do Prezesa ARiMR. Pytania do ARiMR w związku z wypowiadaniem beneficjentom umów o dofinansowanie w ramach środka 2.2 [Czytaj pismo]
28 04.10.2010 Pismo Zarządu ZPRyb do Prezydenta RP Prośba o pomoc w rozwiązaniu sytuacji dot. braku realizacji programu rekompensat wodno-środowiskowych [czytaj pismo]
29 12.10.2010 Pismo Posła P. Walkowskiego do Pana K. Karonia – Prezesa ZPRyb Poparcie działań ZPRyb, zmierzających do uzyskania środków w obszarze osi 2.2. [Czytaj pismo]
30 17.11.2010 Pismo od Ministra M. Sawickiego, podpisane przez P. Kazimierza Plocke – Sekretarza Stanu, do Pana K. Karonia – Prezesa ZPRyb. Odpowiedź na pisma wystosowane przez ZPRyb.                       [Czytaj pismo]
31 03.12.2010 Pismo  Zarządu ZPRyb do Komitetu Monitorującego PO Ryby 2007-2013 Pismo wzywające do podjęcia działań, zmierzających do właściwego zrealizowania programu dopłat wodno-środowiskowych . [Czytaj pismo]
32 10.12.2010 Pismo ZPRyb do Ministra M. Sawickiego Wniosek ZPRyb o zorganizowanie w styczniu 2011 r. spotkania z przedstawicielami organizacji rybackich celem przedstawienia przez MRiRW planu realizacji finansowania rekompensat wodno-środowiskowych [czytaj pismo]
33 20.12.2010 Pismo z Kancelarii Prezydenta RP Odpowiedź na pismo ZPRyb z dnia 04.10.2010r.         [czytaj pismo]
34 19.01.2011 Pismo Pana Posła R. Zbrzyznego do Marszałka Sejmu RP – Pana G. Schetyny Prośba o przedstawienie planu realizacji finansowania rekompensat wodno-środowiskowych [czytaj pismo]
35 21.01.2011 Pismo ZPRyb do Ministra M. Sawickiego Odpowiedź na pismo z Ministerstwa Rolnictwa z dnia 17.11.2010 r. [czytaj pismo]
36 10.05.2011 Pismo z MRiRW do Rzecznika Praw Obywatelskich Informacja o przeprowadzanej kontroli w ARiMR w zakresie weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach Środka 2.2 [czytaj pismo]
37 01.06.2011 Pisma ZPRyb: do Dyr. Generalnej Gosp. Morskiej w Brukseli oraz do Europ. Biura ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych Wniosek ZPRyb o skontrolowanie w Polsce zasad przyznawania pomocy przez ARiMR w ramach realizacji PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obsz. rybackich 2007-2013" - Działania wodno-środowiskowe. [czytaj pisma]
38 24.06.2011 Odpowiedź od Dyr. Generalnej Gosp. Morskiej w Brukseli na skargę ZPRyb z dn. 01.06.2011 Poparcie stanowiska ZPRyb, że pomoc finasowa w ramach unijnego PO powinna być realizowana na podstawie precyzyjnych kryteriów oraz deklaracja uwzględnienia uwag ZPRyb przy planowaniu audytów realizacji Programu Oper. [czytaj pismo]
39 04.07.2011 Pismo ZPRyb do Ministra M. Sawickiego Apel Zarządu ZPRyb o naprawienie błędów w realizacji PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obsz. rybackich 2007-2013" - Działania wodno-środowiskowe

[czytaj pismo]

[czytaj treść apelu]

40 04.07.2011 Pisma ZPRyb do: Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu RP Apel Zarządu ZPRyb o naprawienie błędów w realizacji PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obsz. rybackich 2007-2013" - Działania wodno-środowiskowe

[czytaj pismo do Prezydenta RP]

[czytaj pismo do Premiera RP]

[czytaj pismo do Marszałka RP]

41 04.07.2011 Pisma ZPRyb do Klubów Parlamentarnych RP Apel Zarządu ZPRyb o naprawienie błędów w realizacji PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obsz. rybackich 2007-2013" - Działania wodno-środowiskowe

[do Prezesa PIS]

[do Prezesa PSL]

[do Przew. SLD]

42 04.07.2011 Pisma ZPRyb do Marszałków Województw - Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego. Apel Zarządu ZPRyb o naprawienie błędów w realizacji PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obsz. rybackich 2007-2013" - Działania wodno-środowiskowe

[Woj.Łódzkiego]

[Woj. Małopolsk.]

[Woj. Mazowieck.]

[Woj.Podlaskiego]

[Woj. Śląskiego]

[Woj. Wielkopolsk.]

[Woj. Dolnośląsk.]

43 11.07.2011 Pismo od V-ce Marszałka Woj. Podlaskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prośba o wyeliminowanie dyskryminacji gospodarstw rybackich przy rozpatrywaniu wniosków w ramach przyznawania pomocy ze środka 2.2 [czytaj pismo]
44 15.07.2011 Pismo od Zarządu Województwa Mazowieckiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zaniepokojenie sposobem weryfikacji wniosków przez ARiMR oraz prośba o rozważenie możliwości przesunięcia środkow finansowych z osi 1. [czytaj pismo]
45 29.07.2011 Pismo od V-ce Marszałka Woj. Łódzkiego do Sekretarza Stanu w MRiRW Zaniepokojenie sposobem weryfikacji wniosków przez ARiMR oraz podzielanie opinii ZPRyb o konieczności zmian w zakresie dostępu do pomocy finansowej ze środka 2.2. [czytaj pismo]
46 09.08.2011 Pismo od Członka Zarządu  Woj. Małopolskiego do Sekretarza Stanu w MRiRW Prośba o udzielenie pomocy producentom ryb i przychylenie się do wnioskowanych w Apelu Zarządu ZPRyb zmian. [czytaj pismo]
47 31.08.2011 Pismo od Członka Zarządu  Woj. Dolnośląskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prośba o interwencję w sprawie sytuacji mającej miejsce podczas wdrażania PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obsz. rybackich 2007-2013" - Działania wodno-środ. oraz o podjęcie jak najszybszych działań w celu uruchomienia dodatkowych środków. [czytaj pismo]
48 16.09.2011 Pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Dyrektora Dep. Rybołówstwa w MRiRW Prośba o poinformowanie na jakim etapie znajduje się zapowiedziana kontrola ARiMR ewentualnie o przedstawienie jej wyników. [czytaj pismo]
49 27.09.2011 Pismo ZPRyb do wszystkich Oddziałów ARiMR w Polsce Prośba o udostępnienie informacji w zakresie kolejności złożonych wniosków oraz kolejności rozpatrywania wniosków objętych osią priorytetową 2. [czytaj pismo]
50 27.09.2011 Pismo od ZPRyb do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Dodatkowe informacje i spostrzeżenia w sprawie nieprawidłowości wynikłych podczas wdrażania pomocy w ramach środka 2.2.

[czytaj pismo]

[treść interpelacji]

[wnioski ZPRyb]

51 23.11.2011 Pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do ZPRyb Informacja o trwającej kontroli w Oddziałach ARiMR. [czytaj pismo]
52 02.04.2012 Pismo z MRiRW do ZPRyb Informacje pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w Oddziałach ARiMR [czytaj pismo]
53 14.05.2012 Pismo ZPRyb do MRiRW Odpowiedź na pismo z dn. 02.04.2012 r. [czytaj pismo]
54 06.09.2012 Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Rolnictwa Wnioski z kontroli w Oddziałach ARiMR - potwierdzenie nieprawidłowości podczas wdrażania pomocy w ramach środka 2.2. [czytaj pismo]Artykuły prasowe:

L.P. DATA NAZWA GAZETY / BIULETYNU ARTYKUŁ PISMO
1 05/06.2010 Siewca Wielkopolski. Produkcja ryb słodkowodnych pod znakiem zapytania. [Czytaj pismo]
2 07.07.2010 Dziennik Polski. Hodowcy ryb biją się o dotacje unijne. [Czytaj pismo]
3 09/10.2010 Magazyn Przemysłu Rybnego. Rekompensaty wodno-środowiskowe czyli polskie piekło pod unijną flagą [czytaj pismo]
4 01/02.2011 Magazyn Przemysłu Rybnego. Związek Producentów Ryb walczy o środki wodno-środowiskowe [czytaj pismo]

 

Drukuj  
Artykuły prasowe, audycje
 1. O karpiach w „Krajobrazie Wielkopolskim” TVP2.
 2. Producenci ryb nie chcą płacić za wodę.
 3. Promocja ryb podczas Dożynek Rybackich na Lubelszczyźnie.
 4. Debata karpiowa - "Przedświąteczny spór o karpia".
 5. Spot filmowy w TVP INFO.

 1. Aktualne problemy stawiarzy.
 2. Bronić praw rybaków.
 3. Ceny karpia w 2019 r. a problemy polskich gospodarstw rybackich.
 4. Historia Złotego Potoku.
 5. Integracja środowiska rybackiego.
 6. Integracja środowiska rybackiego przed wojną.
 7. Istotne problemy gospodarstw rybackich.
 8. Jak karp ląduje na wigilijnym stole?
 9. Jest problem, czy go nie ma?
 10. Karp a sprawa polska.
 11. Karp na święta i na zdrowie.   
 12. Karp po wielkopolsku.
 13. Karp ruszył w drogę na wigilijny stół.
 14. Karpie z hipermarketu E. Leclerc na Ursynowie wygrały proces sądowy...
 15. Karpie znowu przed sądem (2018).
 16. Król karp.
 17. Lasy i leśnictwo.
 18. Nasze miasto.
 19. Na wigilię zjemy tylko chińskiego karpia?
 20. Niedobrze panie bobrze.
 21. Nie tylko z myślą o wigilijnym stole.
 22. Panel - w trosce o wodę.
 23. PAP – kormorany.
 24. Początki prywatyzacji gospodarstw rybackich.
 25. Poczułem wiatr.
 26. Podziękowanie Posła.
 27. Podziękowanie od Posła.
 28. Podziękowanie za wkład.
 29. Podziękowanie za piknik rybacki w Sejmie RP.
 30. Polska karpiem silna.
 31. Polskiego karpia zabraknie na wigilijnym stole?
 32. Powstało PTR.
 33. Powstanie Rady PTR.
 34. Poznań w markecie.
 35. Pożyteczne święta.
 36. Problemy wielkopolskich rybaków.
 37. Producenci ryb potrzebują więcej promocji, mniej biurokracji.
 38. Produkcja ryb słodkowodnych pod znakiem zapytania.
 39. Prywatyzacja gospodarstw rybackich.
 40. Przyszłość polskiego karpia.
 41. Pstrąg z wody, karp z hektara.
 42. Refleksje w sprawie obrotu żywym karpiem w Polsce.
 43. Rekompensaty wodno-środowiskowe czyli polskie piekło pod unijną flagą.
 44. Resortowy kubeł zimnej wody.
 45. Rybackie problemy.
 46. Rybactwo nie wykorzystało unijnych pieniędzy.
 47. Rybacy uradzili.
 48. Rybacy w Sierakowie.
 49. Ryby – interes nie tylko od święta.
 50. Ryby mają głos.
 51. Ryby nie mają głosu?
 52. Siewca – w trosce o wodę.
 53. Spotkanie wielkopolskich rybaków.
 54. Stan i problemy gospodarstw rybackich w latach 2004-2005.
 55. Stawy to nie tylko chów i hodowla ryb.
 56. Święto Rybaka 2017.
 57. Trudne rybołówstwo.
 58. Wiadomości z Targów Grune Woche.
 59. Woda jak i ziemia rodzić powinna.
 60. Wesele za cudze pieniądze.
 61. Wspólnie łatwiej.
 62. Wystąpienie w Senacie.
 63. Wystąpienie Prezesa ZPRyb podczas Święta Rybaka 2010.
 64. Wystąpienie Przewodniczącego RSK.
 65. Wywiad z Prezesem Zarządu ZPRyb, Panem K. Karoniem.
 66. WZPRyb - historia.
 67. WZPRyb w Poznaniu.
 68. II Zjazd WZPRyb.
 69. III Zjazd WZPRyb.
 70. Zagrożona hodowla karpia.
 71. Zanik opłacalności produkcji karpi w Polsce.
 72. Zapytajcie rybaków.
 73. Zawzięli się na ryby.
 74. Złote Hipolity rozdane.
 75. ZPRyb na posiedzeniu Sejmowej Komisji.
 76. Z wizytą u Róży.
 77. Z życia Towarzystwa I.
 78. Z życia Towarzystwa II.
 79. Z życia Towarzystwa III.
 80. Z życia Towarzystwa IV.
 81. Związek Producentów Ryb walczy o środki wodno-środowiskowe.
 82. Z wizytą w... - "Święto Rybaka 2014"

 

 

 

 

 

Copyright 2010 by www.natia.net.pl   |  Zaloguj  |